Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Nabór 8/2020/G

Lista grantów wybranych do dofinansowania - tutaj

Lista grantów zgodnych z ogłoszeniem i zgodnych z LSR - tutaj

 Rejestr Interesów - tutaj

 Protokół z Posiedzenia Rady - tutaj

 Lista obecności z Posiedzenia Rady - tutaj

 

Rejestr złożonych grantów w konkursie 8/2020/G - tutaj

 

 

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU NR 8/2020/G z dn. 14.10.2020r.
ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”
działające na terenie gmin: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów oraz Miasto Złotoryja
ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu na realizację zadań wynikających z projektu grantowego realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Termin składania wniosków:
od 28 października do 12 listopada 2020r. od 8.00 do 15.00, przy czym w ostatnim dniu przyjmowania wniosków tj. 12 listopada 2020r. do godziny 12.00.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” – 59-407 Mściwojów 54.

Zakres tematyczny projektu grantowego:
Zachowanie dziedzictwa lokalnego (w ramach zakresu, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - Dz.U. 2015, poz. 1570 z pozn.zm.).

Przedsięwzięcie: 3.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu

Cel i wskaźniki projektu grantowego: Wzrost atrakcyjności Krainy Wygasłych Wulkanów – 5 operacji związanych z zachowaniem dziedzictwa przyrodniczego i/lub sprzyjających ochronie środowiska i klimatu

Zadania projektu grantowego: organizacja w sumie 5 operacji i inicjatyw dla mieszkańców obszaru objętego LSR dla Partnerstwa Kaczawskiego, związanych z zachowaniem dziedzictwa przyrodniczego i/lub sprzyjających ochronie środowiska i klimatu

Informacja o wysokości kwoty grantu i intensywności pomocy (poziomie dofinansowania):
- dotacja w wysokości do 100%;
- wypłata środków: zaliczka 80% po podpisaniu umowy i 20% po zrealizowaniu operacji;
- wysokość pomocy: nie może być wyższa niż 25 000 zł oraz niższa niż 5 000 zł.

Limit środków w ramach naboru – 125 000,00 zł

Uprawnieni wnioskodawcy:
Organizacje pozarządowe zarejestrowane w KRS z obszaru objętego LSR dla Partnerstwa Kaczawskiego, spełniające wymagania, o których mowa w § 3 i § 4 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015 r. poz.1570; zm.: Dz.U. z 2016 r. poz.1390).

Wnioskodawca zobowiązany jest wykazać, że:
a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
c) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować.

Termin i czas realizacji projektu grantowego i realizowanych w jego ramach zadań:
Realizacja projektu grantowego przez LGD – 1 rok: II półrocze 2021 – I półrocze 2022 r.
Realizacja grantu przez grantobiorcę nie może trwać dłużej niż 8 miesięcy.

Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru:
1. Złożenie wniosku o powierzenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
2. Grant musi spełniać warunki wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunki rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
3. Grant musi spełnić warunki wstępnej oceny wniosków oraz zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
4. Grant przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia LSR dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2016-2023, poprzez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników.
5. Grant musi uzyskać minimalną liczbę punktów – tj. 40% maksymalnej liczby punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru grantów.

Tryb składania wniosków:
1. LGD prowadzi nabór z wykorzystaniem aplikacji elektronicznej (Generator Wniosków) udostępnianej na stronie internetowej LGD
2. Generator wniosków jest aktywny w terminie ogłoszenia i trwania naboru.
3. Dostęp do generatora wniosków następuje poprzez zalogowanie się do aplikacji i otrzymanie hasła dostępowego.
4. Generator wniosków nadaje każdorazowo numer kontrolny wniosku, umożliwia wprowadzanie korekt oraz wydruki wersji roboczych.
5. Wniosek wypełniany jest elektronicznie i drukowany z wersji elektronicznej z Generatora Wniosków w 2 kopiach (jedna dla LGD a druga dla Wnioskodawcy, na której LGD potwierdza przyjęcie wniosku).
6. Skuteczne złożenie wniosku polega na wysłaniu go drogą elektroniczną przez naciśnięcie klawisza wyślij w Generatorze Wniosków oraz dostarczeniu w terminie trwania naboru osobiście do biura LGD, podpisaniu przez osoby upoważnione oraz dołączeniu dwóch zestawów wymaganych załączników.
7. Wersja elektroniczna wniosku musi być tożsama z wersją papierową wniosku i zawierać tę samą sumę kontrolną.
8. Wnioski w wersji papierowej muszą być trwale spięte, zawierać wszystkie załączniki, podpisane we właściwych miejscach przez upoważnione osoby oraz powinny być umieszczone w skoroszytach bez tzw. „koszulek”.
9. Wniosek składa się osobiście w biurze LGD. Dopuszcza się złożenie wniosku z udzielonego pisemnie upoważnienia wg załączonego poniżej wzoru.
10. Poza egzemplarzem wniosku dla LGD, należy przygotować sobie swoją kopię wniosku w wersji papierowej, na której zostanie potwierdzone złożenie wniosku do LGD. Pracownik Biura LGD potwierdza przyjęcie wniosku umieszczając na każdym egzemplarzu: pieczęć LGD, datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę załączników, podpis przyjmującego wniosek oraz indywidualny numer sprawy nadawany przez LGD.
11. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura LGD. UWAGA – kolejność złożenia wniosków ma znacznie w sytuacji opisanej w „Procedurze wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli”- cytat: „Rozdział IV Pkt. 30. W przypadku jeśli dwa lub więcej Wniosków zostanie ocenionych tak samo w każdym z poszczególnych kryteriów, o kolejności Wniosków na liście rekomendowanych do udzielenia wsparcia będzie decydowała data (kolejność) złożenia w LGD Wniosku – wsparcie otrzyma Wniosek złożony wcześniej.”

Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie kryteriów wyboru:
1. Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku.
2. Do wniosku należy przedłożyć wszystkie załączniki potwierdzające spełnienie poszczególnych kryteriów wyboru projektów np. dokumenty potwierdzające wiedzę/doświadczenie wnioskodawcy, zaświadczenie za udział w doradztwie/szkoleniu wystawione przez biuro LGD, oświadczenie o członkostwie w LGD z oznaczeniem daty przyjęcia Wnioskodawcy do Stowarzyszenia oraz z informacją o niezaleganiu w płaceniu składek, itp.

Miejsce, termin i tryb udzielanego doradztwa wnioskodawcom:
Bezpłatne doradztwo w zakresie opracowywania wniosków wraz z załącznikami prowadzone jest przez pracowników Biura Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zgodnie z Regulaminem Świadczonego Doradztwa dostępnym na stronie internetowej www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl oraz w biurze LGD.
UWAGA! Doradztwo jest premiowane punktami podczas oceny wg lokalnych kryteriów wyboru. W czasie ogłoszenia o naborze, tj. od 14.10.2020 do 27.10.2020r., doradztwo udzielane jest codziennie (w dni robocze) od 9.00 do 14.00. Doradztwo w innym terminie i formie może być przeprowadzone tylko za zgodą pracowników Biura.
UWAGA!
Doradztwa nie udziela się w czasie trwania naboru wniosków, (tj. przyjmowania wniosków w konkursie).
Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Formularze dokumentów do pobrania:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy - otwórz pdf. i/lub przejdź do GENERATORA
https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=e12a810c1c2d7116&&b=c20e16a3d067d05fd875077ed3181b77

2) Instrukcja postępowania z Generatorem wniosków grantowych – otwórz pdf.
3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy - otwórz pdf.
4) Formularz sprawozdania końcowego - otwórz pdf.

Wykaz załączników do ogłoszenia:
Załącznik nr 1 - Planowane do osiągnięcia w wyniku projektu grantowego cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki
Załącznik nr 2 – Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”
Załącznik nr 3 – Kryteria wyboru grantu
Załącznik nr 4 - Karta oceny zgodności grantu z LSR
Załącznik nr 5 - Karta weryfikacji zgodności grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020
Załącznik nr 6 - Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru
Załącznik nr 7 - Regulamin Organu Decyzyjnego – Rady
Załącznik nr 8 - Regulamin świadczenia usług doradczych
Załącznik nr 9 – Karta Doradztwa
Załącznik nr 10 – Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli
Załącznik nr 11 – Uzasadnienie wnioskodawcy zgodności z poszczególnymi kryteriami wyboru grantu
Załącznik nr 12 - Upoważnienie do złożenia wniosku o powierzenie grantu

Miejsce udostępniania dokumentów: Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2016-2023, formularzy wniosków o przyznanie pomocy i instrukcji do wniosków oraz zasad udzielanego wsparcia dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” – www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl.

ZALECENIA DLA WNIOSKODAWCÓW
1. Wnioskowaną kwotę pomocy należy podać w pełnych złotych (w zaokrągleniu w dół).
2. We wniosku o powierzenie grantu należy określić wskaźniki produktu i rezultatu adekwatnie do zakresu tematycznego oraz przedsięwzięcia wskazanego w ogłoszeniu, w ramach którego zostanie złożony wniosek. Ujęcie wskaźników jest warunkiem koniecznym, aby operacja spełniła obowiązkowe warunki udzielenia wsparcia (operacja przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia LSR, poprzez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników).
3. Wnioski wraz z załącznikami powinny być kompletne, stanowić zwartą całość i być poukładane zgodnie z listą załączników do wniosku (np. wpięte w skoroszyt lub segregator). W celu sprawnego przyjęcia wniosków oraz skrócenia czasu ich przyjmowania prosimy o ponumerowanie stron załączników oraz nie wkładanie żadnych dokumentów do „koszulek foliowych”. Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki.
4. Do wniosków należy dołączyć wymagane załączniki w wersji oryginalnej bądź przygotowane kopie, które zostaną potwierdzone przez pracownika Biura LGD w trakcie przyjmowania dokumentów. Jednocześnie przypominamy, iż w celu potwierdzenia zgodności dokumentów niezbędne jest posiadanie oryginałów!
5. Przypominamy, że we wniosku w INFORMACJI O ZAŁĄCZNIKACH należy uwzględnić wszystkie dołączane załączniki. W pozycji INNE ZAŁĄCZNIKI należy uwzględnić np. uzasadnienie wnioskodawcy zgodności z poszczególnymi kryteriami wyboru operacji, oświadczenie o członkostwie, zaświadczenia ze szkoleń lub kartę doradztwa, upoważnienie do złożenia wniosku itp. W wierszu RAZEM należy zliczyć i podać sumę wszystkich dołączanych załączników.
6. W celu weryfikacji przez LGD warunków udzielenia wsparcia i spełnienia kryteriów wyboru Wnioskodawca powinien złożyć następujące dokumenty:
1) oświadczenie i dokument potwierdzający doświadczenie lub zasoby lub kwalifikacje Wnioskodawcy lub wykonywanie przez Wnioskodawcę działalności odpowiedniej do przedmiotu operacji,
2) oświadczenie wraz z innymi dokumentami potwierdzającymi (dokumenty wewnętrzne LGD), że Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez pracowników LGD i/lub wziął udział w szkoleniu dotyczącym Konkursu (karta doradztwa, zaświadczenie ze szkolenia wydane przez LGD)
3) oświadczenie LGD wydawane na prośbę Wnioskodawcy, że jest on członkiem Stowarzyszenia, z oznaczeniem daty przyjęcia Wnioskodawcy do Stowarzyszenia oraz z informacją o niezaleganiu w płaceniu składek.
7. W związku z tym, że wnioski są przyjmowane w godz. 8.00-15.00, a przyjęcie dokumentów jednego wnioskodawcy zajmuje nawet do kilkudziesięciu minut, zalecamy nie zwlekanie ze złożeniem wniosku do ostatniego dnia naboru, który upływa 12.11.2020r. o godz. 12.00. W sytuacji, gdy w ostatnim dniu naboru (12.11.2020) tuż przed godz. 12.00 stawi się w biurze kilku beneficjentów - otrzymają oni od pracowników biura tzw. „numerki”, które wyznaczą kolejkę do składania wniosków. Wnioski przyniesione w dniu 12.11.2020r. po godzinie 12.00 nie będą brane pod uwagę.
8. Wnioskodawca może wycofać wniosek na każdym etapie procedowania. Podstawą wycofania wniosku jest pisemne zawiadomienie LGD o tym fakcie.
9. Wnioski będą oceniane na podstawie:
1) Karty oceny zgodności z LSR, w której przeprowadzona jest weryfikacja wstępna i zgodność z LSR - aby wniosek został poddany dalszej procedurze operacja musi realizować przynajmniej jeden cel szczegółowy oraz przypisany mu przynajmniej jeden wskaźnik rezultatu i produktu.
2) Karty weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020 – aby wniosek został poddany dalszej procedurze wszystkie kryteria, które dotyczą wniosku muszą być spełnione!
3) Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru grantu – aby wniosek uzyskał dofinansowanie musi osiągnąć minimalną liczbę punktów oraz zmieścić się w limicie dostępnych w danym naborze środków! W przypadku dużej ilości wniosków spełniających warunki wsparcia, o możliwości uzyskania dofinansowania decyduje miejsce na liście rankingowej.
10. LGD na każdym etapie oceny może wezwać Państwa do uzupełnienia obowiązkowych i/lub zadeklarowanych załączników do wniosku lub złożenia wyjaśnień w terminie 7 dni. Nie uzupełnienie załączników spowoduje ocenę wniosku w wersji pierwotnie złożonej do LGD, a nawet może spowodować zostawienie wniosku bez rozpatrzenia lub nieprzyznanie punktów. W związku z tym ważne jest przygotowanie kompletnego wniosku i wszystkich załączników.