Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

 NABORY NA WDRAŻANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU  SĄ OGŁASZANE PRZEZ LGD W RAMACH PROW 2014-2020 ZGODNIE Z  PLANEM DZIAŁANIA ZAPISANYM W STRATEGII (LSR)

NABORY DOTYCHCZASOWE:

OPERACJE WŁASNE: 1/2018/OW, 2/2018/OW, 3/2019/OW, 4/2019/OW, 5/2020/OW - odwołana z uwagi na pandemię COVID-19;

6/2020/OW; 7/2021/OW;  8/2022/OW; 9/2024/OW

 

GRANTY: 1/2018/G, 2/2018/G, 3/2018/G, 4/2019/G, 5-7/2020/G - odwołane z uwagi na pandemię COVID-19

8/2020/G,  9/2020/G,   10/2020/G

 

KONKURSY:

- Podejmowanie działalności gospodarczej: 1/2017, 8/2018, 15/2019, 18/2021, 21/2022, 26/2022
- Rozwój działalności gospodarczej: 2/2017; 9/2018; 16/2019, 19/2021, 22/2022, 27/2022
- Rozwój infrastruktury niekomercyjnej: 7/2017; 10/2018; 14/2019; 17/2019; 20/2021, 24/2022; 28/2023
- Zachowanie dziedzictwa kulturowego: 3/2017, 11/2018, 23/2022
- Promowanie obszaru LSR: 4/2017; 12/2018; 13/2019, 25/2022
- Wzmocnienie kapitału społecznego: 5/2017, 6/2017

 

Plan działania  i LSR na lata 2016-2023: tutaj - akt. 20 września 2023r.

FORMULARZE WNIOSKÓW NA STRONIE ARIMR - tutaj 

 

 DANE POTRZEBNE DO WYPEŁNIENIA 1 strony WNIOSKU:
Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie"
Nr identyfikacyjny LGD (tzw.ewidecynyjny producenta) 062965825
Prosimy również o wpisanie - zgodnie z ogłoszeniem danego nr naboru wniosku
Wypełnienie tych rubryk ułatwi i skróci przyjmowanie wniosku, a Państwo będą mieli pewność, do którego naboru składali wniosek na podstawie wypełnionej 1 strony Państwa wniosku.

 

UWAGA!

Konkurencyjny tryb wyboru wykonawców:

Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dotyczy wnioskodawców oraz beneficjentów pomocy i pomocy technicznej, przyznawanej w ramach PROW 2014-2020 w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, tj.:
- wnioskodawców / beneficjentów, którzy nie są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto;
- wnioskodawców / beneficjentów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto i zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro oraz dla zamówień wyłączonych spod ustawy o zamówieniach publicznych na podstawie przepisów o zamówieniach sektorowych.

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej - tutaj

Prezentacja Zasady konkurencyjności wydatków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - najważniejsze zmiany od 21 lutego 2018 r. - tutaj

 

U W A G A:    „KOMUNIKAT DOTYCZĄCY TRYBU KONKURENCYJNEGO W RAMACH PROW 2014 – 2020 - związany z pandemią COVID - 19

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w dniu 18.04.2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) zmieniająca m.in. Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300).

 

Zgodnie z art. 53 pkt 5 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. z dniem jej wejścia w życie (18.04.2020 r.) uchylone zostały przepisy dotyczące obowiązku stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dla działań/poddziałań i pomocy technicznej realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

Tym samym we wszystkich działaniach/poddziałaniach PROW na lata 2014-2020 gdzie dotychczas obowiązywał konkurencyjny tryb wyboru wykonawców, a także w pomocy technicznej ww. Programu przestaje on obowiązywać z dniem 18.04.2020 r.

 

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym koszty kwalifikowalne, w tym również te, których wartość przekracza równowartość w złotych kwoty 30 tys. euro, nie muszą być ponoszone w wyniku wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru. Ponadto informujemy, że z dniem wejścia w życie przepisów zmienionej ustawy, tj. 18 kwietnia 2020 r. utraciło moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. poz. 396).

 

Powyższe ma również zastosowanie do kosztów kwalifikowalnych poniesionych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695), tj. poniesionych do dnia 17 kwietnia 2020 r., w przypadku postępowań o wypłatę pomocy lub pomocy technicznej lub postępowań o zwrot pomocy lub pomocy technicznej, wszczętych przed dniem wejścia w życie tej ustawy i niezakończonych do dnia jej wejścia w życie.

 W praktyce oznacza to, że:

 - od dnia 18 kwietnia 2020 r. Beneficjenci PROW 2014-2020 nie są obowiązani do przeprowadzenia postępowania w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców, tym samym nie są zobowiązani do zamieszczania zapytania ofertowego na portalu ogłoszeń ARiMR, a w przypadku gdy zapytanie ofertowe zostało już zamieszczone na portalu ogłoszeń ARiMR nie są zobowiązani do kontynuowania rozpoczętego postępowania zgodnie z dotychczasowymi zasadami;

 - Beneficjenci PROW 2014-2020, którzy przeprowadzili postępowanie w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców i ponieśli koszty kwalifikowalne objęte tym postępowaniem przed dniem wejścia w życie ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (przed 18 kwietnia 2020 r.) i jednocześnie złożyli wniosek o płatność przed tym dniem, a postępowanie w sprawie wypłaty pomocy (ocena złożonego wniosku o płatność przez dany podmiot wdrażający) nie zostało zakończone przed 18 kwietnia 2020 r. również nie są obowiązani do stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców. Tym samym złożona przez nich dokumentacja w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców nie będzie oceniana, a już oceniona nie będzie brana pod uwagę podczas oceny wniosku o płatność;

 - Beneficjenci PROW 2014-2020, którzy przeprowadzili postępowanie w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców i ponieśli koszty kwalifikowalne objęte tym postępowaniem przed dniem wejścia w życie ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (przed 18 kwietnia 2020 r.) lub od tego dnia i jednocześnie nie złożyli jeszcze wniosku o płatność, nie są obowiązani do składania dokumentacji z przeprowadzonego postępowania do oceny;

 - Beneficjenci PROW 2014-2020, którzy przeprowadzili postępowanie w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców i ponieśli koszty kwalifikowalne objęte tym postępowaniem przed dniem wejścia w życie ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (przed 18 kwietnia 2020 r.) lub od tego dnia i jednocześnie złożyli wniosek o płatność od tego dnia, również nie są obowiązani do stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców. Tym samym złożona przez nich dokumentacja w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców nie będzie oceniana, a już oceniona nie będzie brana pod uwagę podczas oceny wniosku o płatność.

 Powyższe wytyczne mają zastosowanie również w odniesieniu do Beneficjentów pomocy technicznej, w przypadku której ocena postępowania przeprowadzonego w konkurencyjnym trybie wyboru wykonawców (w tym także postępowania przeprowadzonego na rzecz Beneficjenta przez Partnera KSOW) mogła być dokonywana również na etapie oceny wniosku o przyznanie pomocy technicznej. Oznacza to, że również dokumentacja ww. postępowań złożonych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy technicznej nie będzie podlegała ocenie Agencji, a w przypadku postępowań przeprowadzonych, których dokumentacja nie została dotychczas przekazana do Agencji – nie musi być już załączana do wniosków.”

 Źródło: https://www.arimr.gov.pl/bip/portal-ogloszen-arimr.html


Obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez fundacje oraz stowarzyszenia

TUTAJ zamieszczamy link do Biuletyn Urzędu Zamówień Publicznych, który przygotował materiał: Obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez fundację oraz stowarzyszenia - stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 ust 1 pkt 5.

 

 UWAGA!

Księga wizualizacji i logotypy

nformacyjne obowiązki beneficjenta wskazane zostały w szczegółowych przepisach dotyczących działań informacyjnych i reklamowych, określonych w załączniku III rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) NR 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Na podstawie ww. przepisów opracowana została „Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020”, zawierająca informacje na temat podstawowych obowiązków beneficjenta w zakresie informowania o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej, w tym z EFRROW i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

 

Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-logotypy  została zamieszczona zmieniona Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020. Zmiany obowiązują od dnia 1 września 2017 r.

 WZÓR TABLICY DLA BENEFICJENTÓW LGD - TUTAJ

LOGO LGD PARTNERSTWO KACZAWSKIE - TUTAJ

PRZYKŁADOWE LOGOTYPY W NASZYM LGD -  do wykorzystania na dokumenty - tutaj

IDENTYFIKACJA WIZUALNA Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów i logotypy - tutaj

Przykładowy Plakat A3 dla beneficjentów -  tutaj

 

 ANKIETA MONITORUJĄCA - PO ZAKOŃCZENIU OPERACJI I WYPŁACIE REFUNDACJI - TUTAJ

Przypominamy, że zgodnie z umową, którą podpisaliście Państwo z Zarządem Województwa - mają Państwo obowiązek uzupełnienia takiej Ankiety, zawierającej dane potrzebne do monitoringu i ewaluacji Programu Leader i naszej LSR:
"....§ 5 Zobowiązania Beneficjenta:
1. Beneficjent zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w Programie, przepisach ustawy, rozporządzenia oraz realizacji operacji zgodnie z postanowieniami umowy, a w szczególności do:(.......)
9) do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej:..h) udostępniania uprawnionym podmiotom informacji niezbędnych do monitorowania i ewaluacji Programu;(..........)
20) przekazywania i udostępniania Zarządowi Województwa, LGD oraz innym uprawnionym podmiotom danych związanych z operacją, w terminie wynikającym z wezwania do przekazania tych danych......"

 

UWAGA!!!  INFORMACJA PO REALIZACJI OPERACJI

Przypominamy, że zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt. 23 umowy o przyznaniu pomocy zawartej z Urzędem Marszałkowskim wszyscy beneficjenci po realizacji płatności ostatecznej mają obowiązek przedstawić Informację po realizacji operacji do tegoż urzędu.
Informacja ta zawiera głównie odniesienie do tworzenia nowych miejsc pracy i nowych miejsc noclegowych (w ten sam sposób rozliczają się beneficjenci rozwoju i podejmowania działalności gospodarczej z biznesplanu), ale mimo tego beneficjenci zakresów: rozwój infrastruktury niekomercyjnej, zachowania dziedzictwa oraz innych zakresów niekomercyjnych muszą ten dokument dostarczyć do UMWD.
Dokument jest łatwy do wypełnienia - należy tylko zaznaczyć odpowiedni zakres operacji -po rozwinięciu listy
Należy też wpisać datę płatności ostatecznej - taką znajdziecie w historii swojego rachunku bankowego.
Dokument można pobrać ze strony https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3