Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Nabór 5/2017

Do naboru 5/2017 nie wpłynął żaden wniosek, w związku z czym Rada nie mogła przeprowadzić procedury wyboru operacji.

NABÓR ZAKOŃCZONY w dn. 11.09.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 5/2017 z dn. 3.08.2017r.

WZMOCNIENIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO, W TYM - PODNOSZENIE WIEDZY SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZMIAN KLIMATYCZNYCH, TAKŻE Z WYKORZYSTANIEM ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”

działające na terenie gmin: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów oraz Miasto Złotoryja
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Termin składania wniosków:
od 28 sierpnia 2017r. do 11 września 2017 r. od 8.00 do 15.00, przy czym w ostatnim dniu przyjmowania wniosków tj. 11 września 2017r. do godziny 12.00.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” – 59-407 Mściwojów 54.

Zakres tematyczny naboru:
Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym - podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (w ramach zakresu, o którym mowa w § 2 ust 1 pkt. 1 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - Dz.U. 2015, poz. 1570 z pozn.zm.).

Przedsięwzięcie: 1.3 Animacja lokalna

Forma wsparcia – refundacja

Maksymalna kwota wsparcia - 50 000,00 zł

Minimalna całkowita wartość operacji - nie mniej niż 50 000,00 zł

Intensywność pomocy:
1) w przypadku wnioskodawcy będącego organizacją pozarządową poziom dofinansowania wynosi do 100%,
2) w przypadku wnioskodawcy będącego jednostką sektora finansów publicznych, poziom dofinansowania wynosi 63,63% (100% kosztów kwalifikowanych, na które składa się 63,63% wkładu EFROW oraz 36,37% wkładu krajowego stanowiącego środki własne wnioskodawcy).


Limit środków w ramach naboru – 50 000,00 zł
Limit środków w ramach naboru obok pomocy przewidzianej na wsparcie beneficjentów obejmuje także krajowy wkład środków publicznych pochodzących ze środków własnych beneficjentów, będących podmiotami sektora finansów publicznych w wysokości zapewniającej współfinansowanie wkładu EFRROW.

Uprawnieni wnioskodawcy:
O wsparcie mogą ubiegać się podmioty z obszaru objętego LSR dla Partnerstwa Kaczawskiego, spełniające wymagania, o których mowa w § 3 i § 4 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015 r. poz.1570;zm.:Dz.U. z 2016 r. poz.1390).


Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru:
1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
2. Operacja musi spełniać warunki wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunki rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
3. Operacja musi spełnić warunki wstępnej oceny wniosków oraz zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
4. Operacja przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia LSR dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2016-2023, poprzez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników.
5. Operacja musi uzyskać minimalną liczbę punktów – tj. 30% maksymalnej liczby punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru.


Tryb składania wniosków:
1. Wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio w biurze LGD, przy czym bezpośrednio oznacza: osobiście albo przez pełnomocnika (wymagany jest dokument potwierdzający pełnomocnictwo) albo przez osobę upoważnioną (wymagany jest dokument potwierdzający upoważnienie) w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, tj. w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, przy czym w ostatnim dniu przyjmowania wniosków tj.11.09.2017 do godz. 12.00.
2. Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu udostępnianym przez LGD należy składać wraz z wymaganymi załącznikami w 2 egzemplarzach papierowych i wersji elektronicznej na płycie CD (wraz z załącznikami, które posiada wnioskodawca w wersji elektronicznej), podpisany przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pełnomocnika.
3. Należy przygotować sobie kopię wniosku w wersji papierowej, na której zostanie potwierdzone złożenie wniosku do LGD. Pracownik Biura LGD potwierdza przyjęcie wniosku umieszczając na każdym egzemplarzu: pieczęć LGD, datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę załączników, podpis przyjmującego wniosek oraz indywidualny numer sprawy nadawany przez LGD.
4. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura LGD. UWAGA – kolejność złożenia wniosków ma znacznie w sytuacji opisanej w Procedurze oceny wniosków o udzielenie wsparcia cytat: „Rozdział V Ust. 2. Pkt. 26. W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyskało w procesie oceny taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście operacji decyduje wcześniejsza data i godzina wpływu wniosku.”
5. Wniosek w wersji papierowej powinien być wypełniony elektronicznie oraz wydrukowany, podpisany we właściwych miejscach, trwale spięty i umieszczony w skoroszycie bez tzw. „koszulek”.


Miejsce, termin i tryb udzielanego doradztwa wnioskodawcom:
Bezpłatne doradztwo w zakresie opracowywania wniosków wraz z załącznikami prowadzone jest przez pracowników Biura Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zgodnie z Regulaminem Świadczonego Doradztwa dostępnym na stronie internetowej www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl oraz w biurze LGD.
UWAGA! Doradztwo jest premiowane punktami podczas oceny wg lokalnych kryteriów wyboru. W czasie ogłoszenia o naborze, tj. od 3.08.2017 do 27.08.2017r., doradztwo udzielane jest codziennie (w dni robocze) od 9.00 do 14.00. Doradztwo w innym terminie może być przeprowadzone tylko za zgodą pracowników Biura.
Doradztwa nie udziela się w czasie trwania naboru wniosków, (tj. przyjmowania wniosków w konkursie).
Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

Ogłoszenie o naborze wniosków


Formularze dokumentów do pobrania:
Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) - otwórz
2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) zaktualizowana 23 listopada 2016 r. - otwórz
3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z) obowiązuje od 20.07.2017 r.
• Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
• Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) - otwórz
• Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz
• Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) - otwórz
• Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.) - otwórz
4) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z) - otwórz
5) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) zaktualizowana na dzień 4 maja 2017 r. - otwórz

Wykaz załączników do ogłoszenia:
Załącznik nr 1 - Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki
Załącznik nr 2 – Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”
Załącznik nr 3 – Kryteria wyboru operacji
Załącznik nr 4 - Karta weryfikacji wstępnej
Załącznik nr 5 - Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020
Załącznik nr 6 - Karta oceny zgodności operacji z LSR
Załącznik nr 7 - Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru
Załącznik nr 8 – Uzasadnienie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji
Załącznik nr 9 - Procedura wyboru i oceny operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD
Załącznik nr 10 - Regulamin Organu Decyzyjnego – Rady
Załącznik nr 11 – Regulamin świadczenia usług doradczych
Załącznik nr 12 – Karta Doradztwa
Załącznik nr 13 – Upoważnienie do złożenia wniosku o przyznanie pomocy
Załącznik nr 14 - Zobowiązanie Beneficjenta do przekazywania informacji w celu monitoringu


Miejsce udostępniania dokumentów: Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2016-2023, formularzy wniosków o przyznanie pomocy i instrukcji do wniosków oraz zasad udzielanego wsparcia dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” – www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl


ZALECENIA DLA WNIOSKODAWCÓW
1. Z dniem 03.03.2017 r. zostały wyłączone generatory wniosków dla poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" do odwołania. Do czasu ponownego uruchomienia generatorów należy korzystać z edytowalnych formularzy wniosków o przyznanie pomocy w ramach ww. poddziałania udostępnionych na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
2. Wnioski o przyznanie pomocy powinny być wypełnione elektronicznie. W sytuacji, kiedy dane pole we wniosku nie dotyczy podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy – należy wstawić kreskę „-”, a w przypadku danych liczbowych należy wstawić wartość „0,00”, chyba, że w instrukcji podano inaczej.
3. Wnioskowaną kwotę pomocy należy podać w pełnych złotych (w zaokrągleniu w dół).
4. We wniosku o przyznanie pomocy należy określić wskaźniki produktu i rezultatu adekwatnie do zakresu tematycznego oraz przedsięwzięcia wskazanego w ogłoszeniu, w ramach którego zostanie złożony wniosek. Ujęcie wskaźników jest warunkiem koniecznym, aby operacja spełniła obowiązkowe warunki udzielenia wsparcia (operacja przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia LSR, poprzez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników). Wskaźniki produktu i rezultatu powinny zostać wpisane w części B.III, odpowiednio w sekcji 7.1 Wskaźniki obowiązkowe i sekcji 7.2 Pozostałe wskaźniki.
5. Wnioski wraz z załącznikami powinny być kompletne, stanowić zwartą całość i być poukładane zgodnie z listą załączników do wniosku (np. wpięte w skoroszyt lub segregator). W celu sprawnego przyjęcia wniosków oraz skrócenia czasu ich przyjmowania prosimy o ponumerowanie stron załączników oraz nie wkładanie żadnych dokumentów do „koszulek foliowych”. Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki.
6. Do wniosków należy dołączyć wymagane załączniki w wersji oryginalnej bądź przygotowane kopie, które zostaną potwierdzone przez pracownika Biura LGD w trakcie przyjmowania dokumentów. Jednocześnie przypominamy, iż w celu potwierdzenia zgodności dokumentów niezbędne jest posiadanie oryginałów!
7. Przypominamy, że we wniosku w INFORMACJI O ZAŁĄCZNIKACH należy uwzględnić wszystkie dołączane załączniki. W pozycji INNE ZAŁĄCZNIKI DOTYCZĄCE OPERACJI należy uwzględnić np. uzasadnienie wnioskodawcy zgodności z poszczególnymi kryteriami wyboru operacji, oferty cenowe, oświadczenie o członkostwie, zaświadczenia ze szkoleń lub kartę doradztwa, upoważnienie do złożenia wniosku czy zobowiązanie beneficjenta do przekazywania informacji, itp. W wierszu RAZEM należy podać sumę wszystkich dołączanych załączników.
8. W celu weryfikacji przez LGD warunków udzielenia wsparcia i spełnienia kryteriów wyboru Wnioskodawca powinien złożyć następujące dokumenty:
1) oświadczenie i dokument potwierdzający doświadczenie lub zasoby lub kwalifikacje Wnioskodawcy lub wykonywanie przez Wnioskodawcę działalności odpowiedniej do przedmiotu operacji,
2) oświadczenie wraz z innymi dokumentami potwierdzającymi (dokumenty wewnętrzne LGD), że Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez pracowników LGD i/lub wziął udział w szkoleniu dotyczącym Konkursu (karta doradztwa, zaświadczenie ze szkolenia wydane przez LGD),
3) oświadczenie LGD wydawane na prośbę Wnioskodawcy, że jest on członkiem Stowarzyszenia, z oznaczeniem daty przyjęcia Wnioskodawcy do Stowarzyszenia oraz z informacją o niezaleganiu w płaceniu składek,
4) listy intencyjne, deklaracje, umowy partnerstwa potwierdzające udział partnerów w realizacji operacji,
5) deklaracje gmin potwierdzające zgodę na realizację operacji na ich terenie.
9. W związku z tym, że wnioski są przyjmowane w godz. 8.00-15.00, a przyjęcie dokumentów jednego wnioskodawcy zajmuje nawet do kilkudziesięciu minut, zalecamy nie zwlekanie ze złożeniem wniosku do ostatniego dnia naboru, który upływa 11.09.2017r. o godz. 12.00. W sytuacji, gdy w ostatnim dniu naboru (11.09.2017) tuż przed godz. 12.00 stawi się w biurze kilku beneficjentów - otrzymają oni od pracowników biura tzw. „numerki”, które wyznaczą kolejkę do składania wniosków. Wnioski przyniesione w dniu 11.09.2017r. po godzinie 12.00 nie będą brane pod uwagę.
10. Wnioskodawca może wycofać wniosek na każdym etapie procedowania. Podstawą wycofania wniosku jest pisemne zawiadomienie LGD o tym fakcie.
11. Wnioski będą oceniane na podstawie:
1) Karty oceny weryfikacji wstępnej oraz zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020 – aby wniosek został poddany dalszej procedurze wszystkie kryteria, które dotyczą wniosku muszą być spełnione!
2) Karty oceny zgodności operacji z LSR – aby wniosek został poddany dalszej procedurze operacja musi realizować przynajmniej jeden cel szczegółowy oraz przypisany mu przynajmniej jeden wskaźnik rezultatu i produktu
3) Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru – aby wniosek uzyskał dofinansowanie musi osiągnąć minimalną liczbę punktów oraz zmieścić się w limicie dostępnych w danym naborze środków! W przypadku dużej ilości wniosków spełniających warunki wsparcia, o możliwości uzyskania dofinansowania decyduje miejsce na liście rankingowej.
12. LGD nie ma możliwości poproszenia Państwa o uzupełnienie czy przedstawienie dodatkowych dokumentów podczas oceny. Brak dokumentów potrzebnych do weryfikacji może więc spowodować odrzucenie wniosku lub nieprzyznanie punktów.
13. Wnioski wybrane przez LGD są przekazane do Urzędu Marszałkowskiego, który może jednokrotnie poprosić Państwa o uzupełnienie braków w ciągu 7 dni, tj. poprawienie oczywistych omyłek bądź wyjaśnienie wątpliwości. W związku z tym ważne jest jak najlepsze przygotowanie kompletnego wniosku i wszystkich załączników.
14. W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR udostępniła specjalny portal www.portalogloszen.arimr.gov.pl, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, są zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.
15. Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dotyczy wnioskodawców oraz beneficjentów pomocy przyznawanej w ramach PROW 2014-2020 w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, tj.:
– Wnioskodawców/Beneficjentów, którzy nie są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto;
– Wnioskodawców/Beneficjentów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji wartości powyżej 20 tys. zł netto i zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro oraz dla zamówień wyłączonych spod ustawy o zamówieniach publicznych na podstawie przepisów o zamówieniach sektorowych.