Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

PROW 2014-2020

Numer identyfikacyjny ARiMR dla beneficjentów PROW 2014-2020

Informujemy przyszłych Beneficjentów, którzy będą zainteresowani składaniem wniosków
o przyznanie pomocy w ramach działań PROW 2014-2020, iż jednym z niezbędnych dokumentów jest posiadanie numeru identyfikacji producenta nadawanego zgodnie z ustawą z 23 października 2014r. o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. z 2014 r. poz. 1872 z późn. zm.).
Pomoc jest przyznawana podmiotowi beneficjentowi, który spełnia warunki określone w § 3 rozporządzenia i któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”.

UWAGA!

Przypominamy, że jednym z kryteriów wyboru operacji w naszym Stowarzyszeniu jest członkostwo: wnioskodawca, który został członkiem LGD Partnerstwo Kaczawskie w 2015r. i wcześniej oraz posiada uregulowane składki otrzyma 4 punkty, zaś wnioskodawca który został członkiem LGD Partnerstwo Kaczawskie po 2015r. i posiada uregulowane składki - otrzyma 2 punkty.
W związku z powyższym informujemy, że najbliższy Zarząd LGD odbędzie się końcem stycznia. Osoby chcące otrzymać dodatkowe punkty za członkostwo w Stowarzyszeniu „LGD Partnerstwo Kaczawskie”, powinny złożyć deklarację członkowską najpóźniej do dnia 23 stycznia br. Formularz deklaracji dostępny jest na naszej stronie internetowej.

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DORADCZYCH W BIURZE LGD - tutaj

Wzory wniosków, instrukcji, biznesplanu oraz umów dostępne są na stronie ARiMR:

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html