Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Realizacja działania "Wsparcie przygotowawcze" w ramach Inicjatywy Leader
(informacja archiwalna)

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO - MAJ-GRUDZIEŃ 2015R.

TWORZYMY LOKALNĄ STRATEGIĘ ROZWOJU NA LATA 2016-2023


Wypracowane założenia do LSR i inne niezbędne dokumenty:
Prezentujemy wypracowane dotychczas dokumenty - na wagi czekamy do 28 grudnia 2015 r. do godz. 12.00 wyłącznie na formularzu dostępnym na stronie i odesłanym do nas w wersji elektronicznej.
Ostateczną decyzję o przyjęciu uwag podejmie Zarząd, a następnie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
Projekt Programu szkoleń dla Rady i pracowników biura.
Propozycja budżetu LSR na lata 2016-2023.
Projekt Regulaminu Rady
Propozycja kryteriów wyboru grantobiorców
Propozycja kryteriów wyboru operacji
Propozycja kryteriów wyboru operacji własnych
Procedura ustalania i zmiany kryteriów wyboru grantobiorców
Procedura ustalania i zmiany kryteriów wyboru operacji
Procedura ustalania i zmiany kryteriów wyboru operacji własnych
Propozycja Matrycy Logicznej
Propozycja Planu Działania
Procedura Procedura wyboru i oceny grantobiorców wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitoringu i kontroli zał. 2 zał. 8
Procedura Procedura wyboru i oceny operacji własnych
Procedura Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO
Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zaprasza osoby fizyczne, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji publicznych z gmin: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Świerzawa, Ruja, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja – Gmina Wiejska oraz miast Wojcieszów i Złotoryja do aktywnego udziału w pracach nad opracowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.
W przygotowaniu i wypracowaniu materiałów do LSR zastosowane zostaną aktywne narzędzia i techniki partycypacji, łączące różne formy komunikacji społecznej mające na celu dotarcie do bezpośrednio zainteresowanych problematyką zawartą w tworzonym dokumencie oraz umożliwiające powszechny udział ngo, przedsiębiorców, instytucji i mieszkańców w konsultacjach społecznych. Proces tworzenia i konsultacji LSR w Partnerstwie Kaczawskim składa się z dwóch kluczowych etapów: 1. Diagnoza obszaru i analiza SWOT oraz 2. Planowanie celów, działań i budżetu LSR. Do przeprowadzenia tego procesu budowania strategii wykorzystujemy aktywne techniki partycypacyjne - konferencja Open Space, badanie ankietowe, spotkania tematyczne, spotkania Zespołu Roboczego, konsultacje w gminach, konsultacje on-line wypracowanych treści strategii, Lokalny Bank Pomysłów – fiszka projektowa.
Cały proces poprzedziły i wspierają badania własne i statystyki opracowane przez biuro LGD przedstawione jako materiał wyjściowy dla Zespołu roboczego opisujący proces zmian (bezrobocie, grupy defaworyzowane na rynku pracy, przedsiębiorczość, rolnictwo, demografia) zachodzących na przełomie ostatnich lat oraz wyniki badania ankietowego przeprowadzonego po zakończeniu realizacji programu Leader w ramach PROW 2007-2013. Ponadto na przełomie maja i czerwca LGD zorganizowało 3 konferencje Open Space, które pozwoliły wypracować dodatkowy materiał pod diagnozę obszaru i określić grupy defaworyzowane wymagające wsparcia w dalszych etapach funkcjonowania i realizowania LGD. Kolejnym etapem procesu było powołanie i praca Zespołu Roboczego, który odpowiedzialny będzie za nadanie ostatecznego kształtu wypracowanym podczas konsultacji treści. Ponadto członkowie zespołu na bieżąco będą analizować przebieg konsultacji, a z zebranych materiałów stworzą elementy dokumentu. Liczba spotkań zespołu – 5. Liczba członków zespołu roboczego – 25 osób. W opracowaniu diagnozy obszaru i analizy SWOT, a następnie podczas planowaniem strategicznym wykorzystywać będziemy wyniki przeprowadzonych Badań ankietowych skierowanych kolejno do mieszkańców, instytucji kultury, przedsiębiorców i NGO. Najważniejszym narzędziem uspołecznienia tworzenia LSR będą Spotkania konsultacyjne -w 14 gminach, które będą prowadzone metodami aktywnymi. Ich celem będzie wsparcie uczestników w podzieleniu się opiniami na dany temat lub w wypracowaniu (wspólnych) decyzji. Spotkania przewidywać będą elementy wprowadzające uwspólniające wiedzę uczestników, w oparciu, o którą będą w stanie określić swoją opinię. Spotkania będą miały z założenia charakter otwarty – skierowany do szerokiego grona mieszkańców, reprezentantów organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i instytucji publicznych – ich głównym celem jest zwiększenie wpływu na określanie kierunków rozwoju i planowanych do realizacji strategicznych działań w ramach tworzonej LSR. Planowany zakres tematyczny spotkań obejmuje analizę mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń obszaru funkcjonowania LGD a także konsultowanie kierunków i celów dalszego rozwoju obszaru, które zapiszemy w LSR. Materiały wypracowane podczas warsztatów, będą przedmiotem analizy zespołu roboczego. Liczba uczestników szkoleń – ok.20 osób podczas jednego spotkania. Warsztaty prowadzone będą aktywnymi technikami, angażującymi w najwyższym stopniu uczestników, jednocześnie dających możliwość wykreowania i zaprezentowania różnych perspektyw rozwojowych. Konsultacje wypracowanych elementów strategii będą równolegle prowadzone za pomocą badań ankietowych na stronie LGD, oraz za pomocą maili wysyłanych do gmin oraz członków Zespołu Roboczego i dalej dystrybuowanych przez nich wśród przedstawicieli różnych środowisk. Do etapu planowania niezbędnym narzędziem zdaje się być też Fiszka projektowa – Lokalny Bank Pomysłów, o wypełnienie której będziemy prosili uczestników spotkań konsultacyjnych, szkoleń tematycznych i spotkań zespołu roboczego, a także on-line poprzez umieszczenie jej na stronie LGD i portalu społecznościowym. Ponadto wypracowane treści będą poddane konsultacjom podczas spotkań Walnego Zebrania Członków LGD, a także spotkań z partnerami LGD i konwentu burmistrzów, wójtów i starostów LGD Partnerstwo Kaczawskie.
Wszystkie działania i narzędzia wykorzystywane do przygotowania strategii współfinansowane są zgodnie z umową nr 00015-6934-UM0100011/15 ze środków poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” w ramach działania M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


1. SPOTKANIA KONSULTACYJNE DLA SEKTORA SPOŁECZNEGO I GOSPODARCZEGO:
W dniach 14 i 16 grudnia odbyły się spotkania informacyjno-konsultacyjne dla mieszkańców obszaru LGD - dla przedsiębiorców oraz osób chcących założyć działalność gospodarczą w poniedziałek 14 grudnia 2015 r. o godz. 15.30 w Sali Konferencyjnej – Hotel „Pałac Krotoszyce” oraz dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, klubów sportowych oraz wszystkich liderów wiejskich w środę 16 grudnia 2015 r. o godz. 16.00 w Świetlicy Wiejskiej w Wądrożu Wielkim. W sumie w spotkaniach udział wzięło 52 osoby.
2. KONFERENCJA REGIONALNA "Tworzymy nową Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2016-2023"
Podczas IX Kaczawskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego w Krotoszycach o godz. 13.00 w Sali Platanowej w sąsiednim budynku odbyła się Konferencja Regionalna związana z konsultacjami naszej nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.
Spotkanie współfinansowane zgodnie z umową nr 00015-6934-UM0100011/15 ze środków poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” w ramach działania M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
3. SPOTKANIA KONSULTACYJNE
Zakończył się cykl 14 spotkań konsultacyjnych w poszczególnych gminach dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2016-2023. W spotkaniach wzięło udział w sumie: 192 osób
• Gmina Bolków - Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji - 17.08.2015, godz.12:00
Gmina Krotoszyce - Krotoszyce, świetlica wiejska - 8.09.2015, godz. 16:00
• Gmina Legnickie - Pole Legnickie Pole, Mediateka - 2.09.2015, godz. 12:00
• Gmina Męcinka - Męcinka, Sala widowiskowa Gminnego Obiektu Kulturalno-Edukacyjnego - 27.08.2015, godz. 16.00
• Gmina Mściwojów - Mściwojów, Urząd Gminy - 10.09.2015, godz. 11.00
• Gmina Paszowice - Wiadrów, świetlica wiejska - 19.08.2015, godz.13:00
• Gmina Pielgrzymka - Pielgrzymka, Sala Konferencyjna - 13.08.2015, godz. 13:00
• Gmina Ruja - Wągrodno, Świetlica wiejska - 12.08.2015, godz.16:00
• Gmina Świerzawa - Świerzawa, Centrum Kultury, Sportu i Turystyki - 26.08.2015, godz. 16.00
• Gmina Wądroże Wielkie - Wądroże Wielkie, Świetlica wiejska - 18.08.2015, godz. 12:00
• Miasto Wojcieszów - Wojcieszów, Sala narad - 7.09.2015, godz. 12:00
• Gmina Zagrodno - Zagrodno, Remiza - 24.08.2015, godz. 12:00
• Gmina Złotoryja - Rokitnica, Świetlica wiejska 20.08.2015, godz. 12:00
• Miasto Złotoryja - Złotoryja, Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji - 08.09.2015, godz. 12.00
Spotkania konsultacyjne -w 14 gminach, prowadzone metodami aktywnymi były najważniejszym narzędziem uspołecznienia tworzenia LSR. Spotkania miały z założenia charakter otwarty – skierowany do szerokiego grona mieszkańców, reprezentantów organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i instytucji publicznych – choć frekwencja na spotkaniach była różnie (średnia to 13,6 osób na planowanych pierwotnie min. 20 uczestników).
Na spotkaniach mieszkańcy pracowali nad analizą mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń obszaru funkcjonowania LGD a także konstruowali problemy i potrzeby, które pokazały nam główne kierunki i cele dalszego rozwoju obszaru, które zapiszemy w LSR. Materiały wypracowane podczas warsztatów, będą przedmiotem analizy zespołu roboczego.
W załączeniu przedstawiamy raport z tych konsultacji.
Wszystkim uczestnikom tych spotkań pragniemy gorąco podziękować za czas poświęcony na pracę z nami oraz cenny wkład w opracowanie tak ważnego dla nas dokumentu, jakim jest Lokalna Strategia Rozwoju Partnerstwa Kaczawskiego.

4. Konsultacje wśród radnych gmin.
Odbyły się prezentacje założeń Programu Leader i Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 w gminach podczas sesji Rady Gmin i komisji:
Krotoszyce - 25 listopada 2015r.
Wądroże Wielkie - 25 listopada 2015r.
Męcinka - 26 listopada 2015r.
Ruja - 27 listopada 2015r.
Paszowice - 30 listopada 2015r.
Mściwojów - 30 listopada 2015r.
Bolków - 30 listopada 2015r.
Świerzawa - 3 grudnia 2015r.
Wojcieszów - 11 grudnia 2015 r.
Pielgrzymka - 21 grudnia 2015r.
Legnickie Pole - 22 grudnia 2015r.
Złotoryja - 22 grudnia 2015r.
Zagrodno - 9 grudnia 2015r.
5. Konwenty Wójtów, Burmistrzów i Starostów Partnerstwa Kaczawskiego - konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju
16 września i 26 października odbyły się Konwenty Wójtów, Burmistrzów i Starostów Partnerstwa Kaczawskiego, w związku z tworzeniem przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2023.
Na konwentach zostały przedstawione podstawy prawne wyboru LSR w PROW 2014 – 2020, kryteria wyboru LSR, wybór organu decyzyjnego – reprezentatywność rady oraz możliwości, jakie daje nowa perspektywa PROW na lata 2014 – 2020. W II Konwencie uczestniczył Dyrektor Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWD Pan Paweł Czyszczoń.
W dwóch konwentach uczestniczyło w sumie 44 osób.

6. Zespół Roboczy ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2016-2023
Dotychczas odbyły się spotkania Zespołu Roboczego:
I - Mściwojów, Urząd Gminy - 07.07.2015, godz. 12.00
II - Pielgrzymka, Sala Konferencyjna - 10.08.2015 - 10.00 - 18.00
III - Krotoszyce, świetlica wiejska - 03.09.2015 - 10.00-15.00
IV - Pielgrzymka, Sala Konferencyjna - 14.09.5015 - godz. 10.00 - 15.00
V - Paszowice, Gminny Ośrodek Kultury - 21.09.2015- godz. 10.00
Ponadto został zorganizowane VI spotkanie Zespołu w Mściwojowie, sala narad - 16.11.2015- od godz. 10.00 .We wszystkich warsztatach zespołu roboczego udział wzięło w sumie 93 osoby.
Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” na podstawie Uchwały Walnego Zebrania Członków Nr I/6/2015 z dn. 23 czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do powołania Zespołu Roboczego ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2016-2023, powołuje Zespół ds. Zespołu Roboczego ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2014-2020
Celem działalności Zespołu Roboczego jest:
1) aktywizowanie lokalnych społeczności na obszarze w/w gmin do udziału w procesie tworzenia LSR,
2) aktywny udział w spotkaniach konsultacyjnych prowadzonych podczas opracowywania LSR,
3) inicjowanie wszelkiej aktywności społeczności lokalnych w celu identyfikacji lokalnych problemów i potrzeb,
4) utrzymywanie stałego kontaktu z biurem LGD,
5) współorganizowanie spotkań konsultacyjnych dla lokalnych społeczności, podczas tworzenia LSR,
6) pośredniczenie w wymianie informacji pomiędzy zespołem opracowującym LSR a lokalną społecznością.
W skład Zespołu Roboczego wchodzą:
1. Mariusz Foryś – Wójt Gminy Mściwojów
2. Anna Rabska – członek Zarządu Stowarzyszenia „LGD Partnerstwo Kaczawskie”
3. Beata Castaneda Trujillo – Wójt Gminy Krotoszyce
4. Łukasz Nowicki – pracownik samorządowy, gmina Wądroże Wielkie
5. Mariusz Łesiuk – Fundacja „Archeo”, gmina Zagrodno
6. Żaneta Klonowska - pracownik samorządowy, gmina Złotoryja
7. Marzena Szkutnik – pracownik samorządowy, gmina Pielgrzymka
8. Józef Zając – Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pielgrzymce
9. Agnieszka Bukało – pracownik samorządowy, gmina Paszowice
10. Katarzyna Iwińska – pracownik samorządowy, miasto Złotoryja
11. Kamila Hadyk - pracownik samorządowy, miasto Złotoryja
12. Agnieszka Dec - pracownik samorządowy, gmina Bolków
13. Julia Jankowska – pracownik Stowarzyszenia Kaczawskiego, gmina Świerzawa
14. Marta Teleszko - pracownik samorządowy, gmina Ruja
15. Bożena Matysiak – Sołtys wsi Rogoźnik, gmina Ruja
16. Edyta Paczkowska – lokalny lider, gmina Legnickie Pole
17. Łukasz Żuber – Stowarzyszenie Kaczawskie
18. Barbara Zwierzyńska - Stowarzyszenie NASZE RIO, miasto Złotoryja
19. Tomasz Stolarczyk – Fundacja Archeologiczna „Archeo”, gmina Złotoryja wiejska
20. Ewelina Bachmatiuk – pracownik samorządowy, gmina Zagrodno
21. Aneta Dziewońska - pracownik samorządowy, miasto Wojcieszów
22. Dorota Sadowska - pracownik samorządowy, miasto Wojcieszów
23. Agnieszka Kunc – Mosoń – Stowarzyszenie SONOVE, gmina Świerzawa
24. Barbara Szyszka- pracownik samorządowy, gmina Męcinka
25. Jacek Grabowski – pracownik samorządowy, Starostwo Powiatowe w Złotoryi


7. Przeprowadzono Konsultacje - Ankiety dla mieszkańców, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych z terenu LGD:
- UWAGA - ANKIETY NIEAKTYWNE - BADANIE ZAKOŃCZONE!
Wyniki badania ankietowego:wpłynęły do nas ankiety w wersji papierowej: dla mieszkańców-34 ankiety, dla NGO- 12 ankiet i dla przedsiębiorców-8 ankiet
oraz ankiety w wersji online: dla mieszkańców - 130 zebranych (97 wypełnionych), dla NGO - 63 zebranych (40 wypełnionych) i dla przedsiębiorców - 43 zebranych (20 wypełnionych)
otrzymaliśmy tylko 3 wypełnione ankiety dla instytucji kultury ( 5 złożonych)
8. Lokalny Bank Pomysłów -
wpłynęły do nas 116 fiszki projektowe

Wszystkie powyższe działania i narzędzia wykorzystywane do przygotowania strategii współfinansowane są ze środków działania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

9. Odbyły się konferencje Open - Space
27 maja, 3 i 9 czerwca odbyły się trzy spotkania konsultacyjne pn.”Twoje zdanie ma znaczenie. Wspólnie tworzymy nową Lokalną Strategię Rozwoju”.
W konsultacjach wzięli udział mieszkańcy z terenu 14 gmin należących do obszaru Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Kaczawskie, którzy reprezentowali 3 sektory : społeczny, publiczny i gospodarczy - w sumie 70 osób.
Raport z Konferencji.
Spotkania organizowane były w związku z przygotowaniami do tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 w ramach PROW 2014-2020. Mieszkańcy pracowali nad diagnozą obszaru i określeniem grup defaworyzowanych z obszaru Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Kaczawskie wymagających wsparcia w dalszych etapach tworzenia i realizowania LSR. Przed nami jeszcze sporo pracy. Niebawem zostanie powołany zespół roboczy, do którego zapraszamy wszystkich chętnych chcących włączyć się w napisanie strategii.
Podziękowania dla naszych prowadzących : Małgosi, Karolinie i Damianowi z Fundacji Wspierania Rozwoju Lokalnego „ Moja Przestrzeń”, za współpracę oraz profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie konferencji „Open Space”. W organizację tych spotkań zaangażowały się gminy: Złotoryja, Wądroże Wielkie i Świerzawa za co dziękujemy.


Przypominamy, że wciąż czekamy na deklaracje przystąpienia nowych członków do stowarzyszenia LGD. Deklaracje znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl, można je składać do 19 czerwca 2015 r.