Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Aktualności

UMOWA RAMOWA NA REALIZACJĘ LSR NA LATA 2023-2027 - PODPISANA- 9.01.2024R.

9 stycznia 2024r. przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” Prezes Piotr Pieniążek i Skarbnik Gabriela Męczyńska podpisali w obecności Marszałka Województwa Dolnośląskiego Pana Grzegorza Macko podpisali Umowę o warunkach i sposobie realizacji nowej strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Partnerstwa Kaczawskiego na nowy okres programowania w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Kwota wsparcia na wdrażanie LSR to 2 250 000 euro.

TUTAJ  - UMOWA RAMOWA

TUTAJ - Aneks nr 1 do Umowy Ramowej

TUTAJ- LSR, aktualizacja 7.05.2024 r.

TUTAJ - Plan komunikacji z lokalną społecznością na lata 2024-2029 dla Partnerstwa Kaczawskiego
Zgodnie z informacją ARiMR najbliższe nabory na wdrażanie strategii będą mogły być przeprowadzone dopiero jesienią tego roku.
Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie się w przygotowanie naszej strategii. Wypracowanie poniższych celów i przedsięwzięć, przygotowanie budżetu oraz wysoka pozycja - 3 miejsce na liście rankingowej Województwa Dolnośląskiego to efekt 29 spotkań, w których w sumie udział wzięło ponad pół tysiąca mieszkańców naszej LGD.
W najbliższym czasie zaprosimy Państwa do prac nad procedurami, regulaminami i lokalnymi kryteriami wyboru.

 

Harmonogram naborów wniosków o przyznanie pomocy w 2024 r.

Zgodnie z obowiązkiem podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej harmonogramu planowanych na 2024 rok naborów wniosków (I.13.1 LEADER- Komponent Wdrażania LSR- od 20.09.2024 r), informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowała wstępny Harmonogram planowanych w 2024 roku naborów wniosków w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027):
I.13.1 LEADER- komponent Zarządzania LSR- od 15.03.2024 r.
I.13.1 LEADER- Komponent Wdrażania LSR- od 20.09.2024 r.
Wskazane powyżej planowane przybliżone terminy naborów są uzależnione od przekazania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa systemu do obsługi wniosków na potrzeby działań realizowanych przez Samorząd Województwa.
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/harmonogram-naborow-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-w-2024-r?fbclid=IwAR1e01cgwXYEU-71MroVaix1uuLgqLNYhlxFweAndG5DbRF4H5tZ_nFCS6M


Harmonogram przedstawiamy w dwóch wersjach:
- z wyszczególnionymi limitami wsparcia oraz terminami składania poszczególnych rodzajów wniosków;
- opisowej w której wskazane zostały cele poszczególnych interwencji, rodzaje operacji objęte wsparciem oraz uprawnieni do przyznania pomocy.

 

 Wytyczne szczegółowe w zakresie przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Wdrażanie LSR

MRiRW udostępniło wytyczne szczegółowe w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Wdrażanie LSR”.

Wytyczne szczegółowe określają specyficzne dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Wdrażanie LSR:

warunki przyznawania pomocy;
rodzaje kryteriów wyboru operacji oraz zasady ich określania;
warunki realizacji operacji;
formę w jakiej przyznaje się pomoc, wysokość pomocy udzielanej beneficjentowi oraz poziom pomocy dla poszczególnych operacji;
warunki wypłaty pomocy;
zobowiązania beneficjenta.

Wytyczne obowiązują od dnia 29 marca 2024 r. - tutaj

 

 


 

ARCHIWUM -   PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO I PRZYGOTOWANIE LSR

 

UMOWA NA WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE 19.1 PODPISANA- 25.07.2022R.

Informujemy, że w dniu 25 lipca 2022r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego została podpisana Umowa przyznania pomocy na wsparcie przygotowawcze do poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 WNIOSEK NA WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE  19.1 ZŁOŻONY - 27.04.2022R.

Informujemy, że 27 kwietnia 2022r.  został złożony Wniosek o wsparcie przygotowawcze  do poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wraz z wymaganymi załącznikami.

   Środki, o które się staramy w wysokości 74 000 zł mają być przeznaczone tylko  na napisanie nowej lokalnej strategii rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2023-2030.

Utworzyliśmy na naszej stronie dodatkową  zakładkę, gdzie zamieścimy harmonogram spotkań konsultacyjnych  oraz będzie można śledzić cały proces konsultacji.

Wszystkich mieszkańców Krainy Wygasłych Wulkanów zapraszamy do aktywnego udziału w pracy nad nowym dokumentem, tak, aby zaplanować  kolejne działania naszego rozwoju wg potrzeb mieszkańców.

 Proces tworzenia i konsultacji LSR w Partnerstwie Kaczawskim składać się będzie z dwóch kluczowych etapów:

1. Diagnoza obszaru i analiza SWOT 

2. Planowanie celów, działań i budżetu LSR.

Odbędzie się w sumie 29 spotkań, w tym:
- konferencja Open Space,
- warsztaty foresightowe,
- warsztaty tematyczne,
- warsztaty aktywizujące dla młodzieży,
- spotkania konsultacyjne w poszczególnych gminach,
- spotkania Zespołu Roboczego ds. Lokalnej Strategii Rozwoju,

Nasza nowa Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2027 dla Partnertswa Kaczawskiego  - tutaj

Proces włączenia społecznego w przygotowanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2023-2030 w ramach poddziałania19.1 „Wsparcie przygotowawcze” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - tutaj

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUALNOŚCI:

Prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju
Partnerstwa Kaczawskiego rozpoczęte!

Dnia 14 lipca 2022r. pracownicy biura LGD Partnerstwo Kaczawskie zorganizowali Konferencję Open Space, czyli pierwsze z zaplanowanych 29-ciu spotkań z zakresu tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Partnerstwa Kaczawskiego na przyszłe lata. Spotkanie odbyło się w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie, a prowadzącymi byli doświadczeni trenerzy: pani Karolina Rychlik oraz pan Damian Dec z Instytutu Inspiracji z Wrocławia.
link do całego artykułu: https://www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl/pl/1012/990/Prace+nad+nowa+Lokalna+Strategia+Rozwoju++Partnerstwa+Kaczawskiego+rozpoczete%21

 

Nowe trendy dla Partnerstwa Kaczawskiego
W dniach 27-29 lipca 2022 r. w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie odbyły się warsztaty w ramach planu włączenia społecznego w związku z tworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2023-2027. Mieszkańcy z obszaru Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Kaczawskie przez 3 dni uczestniczyli w warsztatach tematycznych pn. ,,Trendy, Kreatywność, Wizerunek”, które poprowadzili eksperci w dziedzinie rozwoju lokalnego i regionalnego z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - dr Agnieszka Sobala-Gwosdz i dr hab. Krzysztof Gwosdz prof. UJ, oraz dr Marcin Baron z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach - ekspert w dziedzinie badań strategicznych i regionalnych.

link do całego artykułu: https://www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl/pl/1012/999/Nowe+trendy+dla+Partnerstwa+Kaczawskiego

 

Zaproszenie na pierwsze spotkanie Zespołu Roboczego ds. opracowania LSR

Informujemy, że pierwsze spotkanie członków Zespołu Roboczego ds. opracowania LSR odbędzie się 16 sierpnia br. od godz. 10.00 do godz. 14.00 w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie.
Serdecznie zapraszamy członków Zespołu :)

Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Badanie ankietowe do nowej LSR... zapraszamy do aktywności i wypowiedzenia się: co nas czeka?

 Zapraszamy do udziału w badaniach, które pomogą nam wspólnie stworzyć Lokalną Strategię Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2023-2027:
ANKIETA NR 1. CO NAS CZEKA? - 09.08.2022R.
Partnerstwo Kaczawskie opracowuje swoją strategię na najbliższe lata. Wiemy, w czym jesteśmy dobrzy i co nam doskwiera. Mamy też pogląd na to, w jakim kierunku chcemy iść. Tą ankietą zamierzamy sprawdzić, co nam doda wiatru w żagle, a co może podciąć nam skrzydła.
Prosimy o chwilę refleksji nad podanymi stwierdzeniami i zaznaczenie swojej własnej opinii.
Prosimy o wypełnienie wersji internetowej dostępnej pod adresem https://forms.gle/VofCWdfEH6omG5eBA  
Żadne indywidualne głosy nie będą udostępniane. W ankiecie nie są gromadzone żadne dane osobowe.
Odpowiedzi zbieramy do 30 września 2022 r.

 

Pierwsze spotkanie Zespołu Roboczego ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2023-2027

W dniu 16 sierpnia br. w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie spotkali się członkowie Zespołu Roboczego ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2023-2027. Było to pierwsze z sześciu zaplanowanych spotkań, które poprowadził pan Damian Dec z Instytutu Inspiracji z Wrocławia. A jak było? Bardzo aktywnie - z dużą dawką mądrych przemyśleń, uwag, podpowiedzi i pomysłów. Są określone pierwsze plany, potrzeby, a także zasady naszej wspólnej pracy.
link do całego artykułu: https://www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl/pl/1012/1004/Pierwsze+spotkanie+Zespolu+Roboczego+ds.+opracowania+Lokalnej+Strategii+Rozwoju+dla+Partnerstwa+Kaczawskiego+na+lata+2023-2027

 

Krótkie łańcuchy dostaw i pozarolnicze funkcje gospodarstw rolnych – co to takiego?

Dnia 17 sierpnia 2022r. zorganizowałyśmy kolejne spotkanie związane z procesem tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju – tym razem w pięknym miasteczku Bolków. Były to „Warsztaty z zakresu krótkich łańcuchów dostaw oraz rozwoju pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych”, które przeprowadzone zostały przez panią Monikę Onyszkiewicz z Fundacji EkoRozwoju. Wydarzenie skierowane było do rolników, producentów wyrobów spożywczych i Kół Gospodyń Wiejskich.

link do całego artykułu: https://www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl/pl/1012/1005/Krotkie+lancuchy+dostaw+i+pozarolnicze+funkcje+gospodarstw+rolnych+%E2%80%93+co+to+takiego%3F

 

 ANKIETA DLA ROLNIKÓW Z PARTNERSTWA KACZAWSKIEGO - 17.08.2022R.

Do pracy nad strategia zapraszamy również rolników, producentów wyrobów spożywczych oraz przedstawicieli kół gospodyń wiejskich. Przygotowaliśmy dla Państwa Warsztaty z zakresu krótkich łańcuchów dostaw oraz rozwoju pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych. Państwa udział w szkoleniu i w ankiecie pomoże nam zaplanować działania w zakresach kierowanych dla rolników.

Prosimy o wypełnienie wersji internetowej dostępnej pod adresem: https://forms.gle/b3cRGNqvieYPsn3K6

Żadne indywidualne głosy nie będą udostępniane.

Odpowiedzi zbieramy do 30 września 2022 r. W ankiecie za Państwa zgodą gromadzone mogą być Państwa dane osobowe, ale tylko w celu indywidualnego doradztwa prowadzonego przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”.
W razie wątpliwości, prosimy o kontakt z panią Gabrielą Męczyńską, Dyrektor Biura Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" (tel. 768728718, 609 538 810).

 

 Zapraszamy na konsultacje społeczne mieszkańców Gminy Bolków

Spotkanie odbędzie się w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym Gminy Bolków w Bolkowie, przy ul. Szpitalnej 16 w czwartek 18 sierpnia 2022r. od godz. 16.00
W programie:
• Prezentacja założeń Inicjatywy Leader w nowej perspektywie
• Analiza potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru LGD i gminy
• Kierunki rozwoju i założenia nowej strategii
Zapraszamy!
Udział należy zgłosić pod nr tel. 76 8728718/609538810 lub na adres: lgd.kaczawskie@gmail.com najpóźniej do dn. 17.08.2022 r. do godz. 15.00

Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Odbyły się konsultacje dla mieszkańców Miasta i Gminy Bolków

W dniu 18 sierpnia 2022r. biuro LGD Partnerstwo Kaczawskie zorganizowało konsultacje społeczne dla mieszkańców Miasta i Gminy Bolków. Takie konsultacje organizowane będą we wszystkich 14-tu gminach naszego Partnerstwa w ramach tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2023-2027. Głos lokalnej społeczności stanowi w procesie powstawania tej strategii kwestię najważniejszą i fundamentalną.

link do całego artykułu: https://www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl/pl/1012/1006/Odbyly+sie+konsultacje+dla+mieszkancow+Miasta+i+Gminy+Bolkow

 

Kolejne spotkania konsultacyjne w gminach

Informujemy, że w tym tygodniu spotykamy się w kolejnych gminach naszego Partnerstwa Kaczawskiego na konsultacjach tworzenia nowej startegii na lata 2023-27. Tym razem zawitamy:

we wtorek 23 sierpnia do Wądroża Wielkiego

w środę 24 sierpnia do Legnickiego Pola

w czwartek 25 sierpnia do Męcinki.

Wszystkie spotkania rozpoczynają się od godz. 16.00

Zapraszamy!

Spotkania odbywają się w ramach poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Konsultacje dla mieszkańców Gmin Mściwojów i Paszowice

Informujemy, że w tym tygodniu spotykamy się w kolejnych gminach naszego Partnerstwa Kaczawskiego na konsultacjach tworzenia nowej startegii na lata 2023-27:

we wtorek 30 sierpnia w Urzedzie Gminy Mściwojów

w środę 31 sierpnia w Świetlicy Wiejskiej w Paszowicach

link do całego zaproszenia: https://www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl/pl/1012/1010/Spotkania+konsultacyjne+dla+mieszkancow+Gminy+Msciwojow+i+Paszowice

 

Odbyły się konsultacje społeczne dla mieszkańców Gminy Wądroże Wielkie, Gminy Legnickie Pole oraz Gminy Męcinka

Informujemy, że zorganizowaliśmy następujące konsultacje społeczne: 23 sierpnia br. dla Gminy Wądroże Wielkie, 24 sierpnia br. dla Gminy Legnickie Pole, a 25 sierpnia br. dla Gminy Męcinka. Link do całego artykułu: https://www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl/pl/1012/1008/Odbyly+sie+konsultacje+spoleczne+dla+mieszkancow+Gminy+Wadroze+Wielkie%2C+Gminy+Legnickie+Pole+oraz+Gminy+Mecinka

 

Zaproszenie na drugie spotkanie Zespołu Roboczego ds. opracowania LSR

Informujemy, że drugie spotkanie członków Zespołu Roboczego ds. opracowania LSR odbędzie się w dniu 2 września 2022 r. (piątek) od godz. 10.00 do godz. 14.00 w Urzędzie Miasta w Złotoryi - w Sali Narad.

W programie:
1.Wyznaczenie celów
2. Określenie wskaźników
3.Operacjonalizacja celów

Serdecznie zapraszamy członków Zespołu :)

Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Zapraszamy na kolejne konsultacje społeczne - Gmina Krotoszyce i Gmina Ruja

Informujemy, że w przyszłym tygodniu spotykamy się w kolejnych gminach naszego Partnerstwa Kaczawskiego na konsultacjach tworzenia nowej startegii na lata 2023-27:

w środę 7 września w Świetlicy Wiejskiej w Krotoszycach

w czwartek 8 września w Świetlicy Wiejskiej w Rui

Wszystkie spotkania rozpoczynają się od godz. 16.00

Spotkania odbywają się w ramach poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Odbyły się konsultacje społeczne dla mieszkańców Gminy Mściwojów oraz Gminy Paszowice

W tym tygodniu nasze biuro zorganizowało kolejne konsultacje społeczne w ramach procesu tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2023-2027: 30 sierpnia br. dla Gminy Mściwojów i 31 sierpnia br. dla Gminy Paszowice.Link do całego artykułu: 

https://www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl/pl/1012/1015/Odbyly+sie+konsultacje+spoleczne+dla+mieszkancow+Gminy+Msciwojow++oraz+Gminy+Paszowice

Informujemy, że w przyszłym tygodniu 15 września odbędą sie konsultacje społeczne dot. tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego dla mieszkańców Gminy Zagrodno. Spotkanie rozpoczyna się o godz. 16.00.

Zapraszamy!

 

Zapraszamy na kosultacje społeczne dla mieszkańców Gminy Zagrodno

Informujemy, że w przyszłym tygodniu 15 września odbędą sie konsultacje społeczne dot. tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego dla mieszkańców Gminy Zagrodno. Spotkanie rozpoczyna się o godz. 16.00.

https://www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl/pl/strony/1017.aktualnosci.html

Spotkania odbywają się w ramach poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Odbyły się konsultacje społeczne dla mieszkańców Gminy Krotoszyce oraz Gminy Ruja

Trwa proces tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2023-2027. W tym tygodniu odbyły się więc kolejne dwa spotkania: 7 września br. dla mieszkańców Gminy Krotoszyce, a 8 września br. dla mieszkańców Gminy Ruja. Link do całego artykułu: https://www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl/pl/1012/1019/Odbyly+sie+konsultacje+spoleczne+dla+mieszkancow+Gminy+Krotoszyce+oraz+Gminy+Ruja

 

Zapraszamy na kolejne konsultacje społeczne - Gmina Świerzawa i Miasto Wojcieszów

Informujemy, że w przyszłym tygodniu spotykamy się w kolejnych gminach naszego Partnerstwa Kaczawskiego na konsultacjach tworzenia nowej startegii na lata 2023-27:

w poniedziałek 19 września w Świerzawie

w środę 21 września w Wojcieszowie

Link do artykułu: https://www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl/pl/1012/1020/Zapraszamy+na+kolejne+konsultacje+spoleczne+-+Gmina+Swierzawa+i+Miasto+Wojcieszow

 

Zapraszamy na Kaczawskie Forum Młodzieży

Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zaprasza na Wydarzenie pn. „Kaczawskie Forum Młodzieży”, które odbędą się

dwukrotnie dla młodzieży z powiatów:

- złotoryjskiego i legnickiego - w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Złotoryi (ul. Kolejowa 4, Aula) w dniu 20 września 2022r. (wtorek) w godzinach 10:00 - 14:00.

- jaworskiego - w Galerii Historyczno-Artystycznej „ARS ET HISTORIA” w Bolkowie przy ul. Niepodległości 10 w dniu 22 września 2022 r. (czwartek) w godzinach 10:00 - 14:00.

Wydarzenie to organizujemy pod patronatem Starosty Powiatu Jaworskiego - Pani Anety Kucharzyk oraz WStarosty Złotoryjskiego - Pana Wiesława Świerczyńskiego i Starosty Legnickiego - Pana Adama Babuśki.

Szczegóły na plakatach w zakładce PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO.

 

Krótkie łańcuchy dostaw i pozarolnicze funkcje gospodarstw rolnych - kolejne warsztaty

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” od dwóch miesięcy pracuje wraz z mieszkańcami LGD nad stworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2023-2027. Do tego procesu chcemy włączyć również rolników, producentów wyrobów spożywczych oraz kół gospodyń wiejskich.

W związku z powyższym organizujemy po raz drugi „Warsztaty z zakresu krótkich łańcuchów dostaw oraz rozwoju pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych”, które odbędą się w Pielgrzymce - 27 września 2022r. dla mieszkańców powiatu złotoryjskiego oraz wszystkich chętnych, którzy nie dotarli na pierwsze spotkanie do Bolkowa.

link do zaproszenia - https://www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl/pl/1012/1025/Zaproszenie+na+%E2%80%9EWarsztaty+z+zakresu+krotkich+lancuchow+dostaw+oraz+rozwoju+pozarolniczych+funkcji+gospodarstw+rolnych%E2%80%9D

 

Zapraszamy na ostatnie konsultacje dla  gmin Pielgrzymka i Złotoryja oraz dla  miasta Złotoryja

Informujemy, że w przyszłym tygodniu spotykamy się w kolejnych gminach naszego Partnerstwa Kaczawskiego na konsultacjach tworzenia nowej startegii na lata 2023-27. Ostatnie już konsultacje odbędą się:

we poniedziałek 26 września - Pielgrzymka

 w środę 28 września -Rokitnica w GminieWiejskiej Złotoryja

 w czwartek 29 września - Miasto Złotoryja

 Wszystkie spotkania rozpoczynają się od godz. 16.00 Plakaty dostępne wzakładce PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO

 Zapraszamy!

 Spotkania odbywają się w ramach poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 KACZAWSKA MŁODZIEŻ NA 6 Z PLUSEM
Jako organizatorzy dwóch Kaczawskich Forów Młodzieży – jesteśmy pod wrażeniem jakich mamy wspaniałych, mądrych młodych ludzi na naszej kaczawskiej ziemi. Obserwacja ich aktywnej pracy podczas tych dwóch wydarzeń, rozmowy oraz wsłuchanie się w omawiane przez nich na koniec spotkania słabe i mocne strony, szanse i cele – utwierdziły nas tylko w przekonaniu, że są naszą wielką wartością. Pośród nich są już świetnie działający społecznicy, a u innych – nieobytych jeszcze z tym tematem - być może zapali się iskierka chęci do działania, a na pewno świadomość, że „ MÓJ GŁOS TEŻ JEST WAŻNY”.

Spotkania odbyły się w ramach poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Link do całego artykułu tutaj : https://www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl/pl/1012/1028/KACZAWSKA+MlODZIEZ+NA+6+Z+PLUSEM

 

Odbyły się konsultacje społeczne dla mieszkańców gmin Zagrodno, Świerzawa i Wojcieszów

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Kaczawskie cały czas aktywnie koordynuje prace na procesem tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2023-2027. W ostatnich dwóch tygodniach odbyły się kolejne spotkania: 15 września br. dla mieszkańców Gminy Zagrodno, 19 września br. dla mieszkańców Gminy i Miasta Świerzawa, a 21 września br. dla mieszkańców Miasta Wojcieszów.

Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Link do całego artykułu tutaj: https://www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl/pl/1012/1029/Odbyly+sie+konsultacje+spoleczne+dla+mieszkancow+gmin+Zagrodno%2C+Swierzawa+i+Wojcieszow

 

Odbyły się Warsztaty z zakresu krótkich łańcuchów dostaw i pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych

Dnia 27 września 2022r. zorganizowałyśmy kolejne spotkanie związane z procesem tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, a były to „Warsztaty z zakresu krótkich łańcuchów dostaw oraz rozwoju pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych”. Spotkanie poprowadziła pani Monika Onyszkiewicz z Fundacji EkoRozwoju. Wydarzenie skierowane było do rolników, producentów wyrobów spożywczych i Kół Gospodyń Wiejskich. Podobne spotkanie zorganizowaliśmy już w Bolkowie w dniu 17 sierpnia br.

Spotkania odbyły się w ramach poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Link do całego artykułu tutaj: https://www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl/pl/1012/1031/Odbyly+sie+Warsztaty+z+zakresu+krotkich+lancuchow+dostaw+i+pozarolniczych+funkcji+gospodarstw+rolnych

 

 

Odbyły się konsultacje społeczne dla mieszkańców Gminy Pielgrzymka, Gminy Złotoryja oraz Miasta Złotoryja

W tym tygodniu nasze biuro zorganizowało ostatnie trzy spotkania konsultacyjne w ramach procesu tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2023-2027: 26 września br. dla mieszkańców Gminy Pielgrzymka, 28 września br. dla mieszkańców Gminy Złotoryja, a 29 września br. dla mieszkańców Miasta Złotoryja.
Na wstępie każdego spotkania przedstawiono zebranym informacje o historii i działalności Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” oraz informacje o tym, co do tej pory udało się zrobić, a jakie mamy możliwości w przyszłym okresie programowania.

Spotkania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Link do całego artykułu tutaj: https://www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl/pl/1012/1032/Odbyly+sie+konsultacje+spoleczne+dla+mieszkancow+Gminy+Pielgrzymka%2C+Gminy+Zlotoryja+oraz+Miasta+Zlotoryja

 

Warsztaty tematyczne "Trendy, Kreatywność, Wizerunek" - zaproszenie dla Wójtów, Burmistrzów i Starostów

Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” organizuje spotkanie dedykowane tylko dla wójtów, burmistrzów i starostów z obszaru Partnerstwa Kaczawskiego, na które zapraszamy do Hotelu „Pałac Krotoszyce” w Krotoszycach w dniu 7 października 2022 r. (piątek, godz. 10.00) do Sali Platanowej.

Będą to warsztaty tematyczne "Trendy, Kreatywność, Wizerunek" dotyczące tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2023-2027, moderowane przez:
- dr Agnieszkę Sobala-Gwosdz, Główny ekspert ds. gospodarki i rynku pracy, Obserwatorium Polityki Miejskiej, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
- dr hab. Krzysztofa Gwosdz, prof. UJ, Zakład Rozwoju Regionalnego, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Odbyły się warsztaty tematyczne „Trendy, Kreatywność, Wizerunek” dla wójtów, burmistrzów i starostów z obszaru LGD Partnerstwo Kaczawskie

7 października 2022r. biuro LGD Partnerstwo Kaczawskie zorganizowało kolejne spotkanie w ramach procesu tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2023-2027. Tym razem były to warsztaty tematyczne „Trendy, Kreatywność, Wizerunek” dla wójtów, burmistrzów i starostów z obszaru LGD Partnerstwo Kaczawskie, a odbyły się one w Pałacu Krotoszyce.
Spotkanie rozpoczęła Gabriela Męczyńska, dyrektor biura LGD Partnerstwo Kaczawskie, witając zgromadzonych gości, a następnie prezentując dotychczasowe prace związane z powstawaniem nowej strategii.
Warsztaty moderowane były przez dr Agnieszkę Sobala-Gwosdz, głównego eksperta ds. gospodarki i rynku pracy, Obserwatorium Polityki Miejskiej, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oraz dr hab. Krzysztofa Gwosdz, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakład Rozwoju Regionalnego, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Link do całego artykułu tutaj: https://www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl/pl/1012/1039/Odbyly+sie+warsztaty+tematyczne+%E2%80%9ETrendy%2C+Kreatywnosc%2C+Wizerunek%E2%80%9D+dla+wojtow%2C+burmistrzow+i+starostow+z+obszaru+LGD+Partnerstwo+Kaczawskie

 

Zapraszamy na III spotkanie Zespołu Roboczego ds. opracowania LSR

Informujemy, że III spotkanie Zespołu Roboczego ds. Opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2023-2027 odbędzie się 21 października br. (piątek) w Sali Narad w Urzędzie Gminy Mściwojów w godzinach 10.00-14.00.

Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Odbyło się trzecie spotkanie Zespołu Roboczego ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2023-2027

W dniu 21 października 2022r. pracownicy biura Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zorganizowali trzecie spotkanie Zespołu Roboczego ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2023-2027.
Posiedzenie odbyło się w Urzędzie Gminy Mściwojów. Było to bardzo pracowite spotkanie. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za dużą aktywność i zaangażowanie. Podziękowania również kierowane są do pana Mariusza Forysia, Wójta Gminy Mściwojów, za udostępnienie sali i potrzebnego sprzętu.
Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Projekt Regulaminu konkursu na wybór LSR

Na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi został zamieszczony projekt Regulaminu konkursu na wybór LSR, wraz załącznikami oraz dodatkowymi informacjami.

Znajdą je Państwo pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/konkurs-na-wybor-lsr.

Dokumentacja ta może stanowić wsparcie dla lokalnych grup działania podczas prac nad przygotowaniem strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Zgodnie z inf. przekazaną przez Ministerstwo, zaznaczamy, że do formalnego ogłoszenia konkursu dokumenty te mogą być modyfikowane, co wynika z uzgadniania, przez poszczególne samorządy województw, treści programów regionalnych z Komisją Europejską

 

Zaproszenie na IV Spotkanie Zespołu Roboczego

Informujemy, że IV spotkanie Zespołu Roboczego ds. Opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2023-2027 odbędzie się 30 listopada br. (środa) w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie ( sala w mniejszym budynku) w godzinach 10.00-14.00.
Bardzo Państwa prosimy o informację zwrotną.

Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Odbyło się czwarte spotkanie Zespołu Roboczego ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2023-2027

W dniu 30 listopada 2022r. odbyło się czwarte spotkanie Zespołu Roboczego ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2023-2027.
Posiedzenie odbyło się w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za dużą aktywność i zaangażowanie, za Wasze cenne wnioski i uwagi. Partycypacyjny sposób przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2023-2027 jest kluczową i fundamentalną sprawą w całym naszym procesie opracowywania strategii. Podziękowania również kierowane są do pracowników Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej za udostępnienie i przygotowanie sali oraz potrzebnego sprzętu.
Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Ogłoszenie o konkursie na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w oparciu o art. 6, 7, 8, 9 i 15 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2022 r. poz. 943).

 Termin składania wniosków o wybór LSR: od 11 kwietnia 2023 r. do 7 czerwca 2023 r. -szczegóły konkursu tutaj

 

Kolejne spotkania zespołu ds. LSR w kwietniu i maju 2023:

 Informujemy, że 2 dn. 3 lutego 2023 r. wysłaliśmy prośbę o aktualizację harmonogramu Planu włączenia społecznego z przesunięciem dwóch ostatnich spotkań on-line na 24 kwietnia i 8 maja br.. czekamy na akcpetację z UMWD.

Zaproszenie na V spotkanie Zespołu Roboczego

Zapraszamy na V spotkanie Zespołu Roboczego ds. Opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2023-2027.
Spotkanie odbędzie się w formule online w poniedziałek 8 maja 2023r. w godzinach 9.00-11.00.
Spotkanie poprowadzi pan dr Marcin Baron z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Prosimy o potwierdzenie swojego udziału do piątku do godziny 14.00. - wyślemy wtedy link do spotkania.

Odbyło się spotkanie on-line Zespołu Roboczego ds. opracowania LSR

W dniu 8 maja 2023r. odbyło się V spotkanie Zespołu Roboczego ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2023-2027. Spotkanie odbyło się w formule online w godzinach 9.00-11.00. Spotkanie poprowadzi pan dr Marcin Baron z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Dziękujemy wszystkim za udział.

Zaproszenie na VI spotkanie Zespołu Roboczego

Informujemy, że VI spotkanie członków Zespołu Roboczego ds. Opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2023-2027 odbędzie się w poniedziałek 22 maja 2023r. w godzinach 8.00-10.00. Spotkanie odbędzie się w formule online, a poprowadzi je pan dr Marcin Baron z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Zgodnie z planem włączenia społecznego w programie mamy:
1. Podsumowanie prac nad strategią
2.Omówienie ostatnich poprawek i przygotowanie dokumentu do przyjęcia na Walne Zebranie LGD.
Prosimy członków Zespołu o potwierdzenie swojego udziału do piątku do godziny 14.00.

Ankieta dla młodzieży!

Zachęcamy młodzież (15-25 lat) z obszaru LGD Partnerstwo Kaczawskie do wypełnienia ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/1bXkp8CrepBU_rzip8KqxaZBGmrtxU9UiNxraDzKT5IA/edit

Ankieta zajmie tylko chwilę, a dla nas jest ważnym narzedziem, aby poznać głos młodych ludzi w aktualnym procesie opracowywania nowej

Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego.

Z góry dziękujemy :)

Odbyło się VI Spotkanie Zespołu Roboczego

Dziś, 22 maja 2023r., odbyło się VI spotkanie członków Zespołu Roboczego ds. Opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2023-2027. Spotkanie odbyło się w formule online, a poprowadził je pan dr Marcin Baron z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Spotkanie miało na celu podsumowanie prac nad strategią, ponadto omówiono ostatnie poprawki. Dziękujemy za udział i ważne uwagi.

Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Konsultacje społeczne LSR na lata 2023-2027

zanowni Państwo – mieszkańcy obszaru,
w związku z pracami nad opracowywaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Kaczawskie” zaprasza do konsultacji społecznych przygotowywanego dokumentu, w zakresie:
-celów, przedsięwzięć i wskaźników LSR

-planu działania, budżetu i planu wykorzystania budżetu LSR

zał. do LSR 

 W celu zapoznania się z całą treścią LSR – zapraszamy na konsultacje bezpośrednie do Biura LGD w godzinach jego otwarcia.
Wnioski i uwagi należy przesłać za pośrednictwem załączonego formularza konsultacji.

 Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną do dnia 2.06.2023r. (włącznie) na adres: lgd.kaczawskie@gmail.com. Ważne: Uwagi do założeń Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” przesłane e-mail będą przyjmowane wyłącznie na niniejszym formularzu w wersji edytowalnej.

 

Zatwierdzenie LSR na lata 2023-2027 i złożenie dokumentacji w konkursie w UMWD

Miło nam poinformować, że 5 czerwca 2023 r. w Leszczynie, podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" jednogłośnie została zatwierdzona nowa Lokalna Strategia Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2023-2027.

We wtorek 6 czerwca 2023r. nowa strategia wraz z wnioskiem o wybór LSR oraz wnioskiem o II płatność na Wsparcie przygotowawcze zostały złożone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu.

w zał. strategia

Dziękujemy wszystkim za pomoc i wsparcie w opracowanie dokumentu - lista autorów

 

Wynik z oceny naszej LSR na lata 2023-2027 przez UMWD 

Informujemy, że nasza nowa Lokalna Strategia Rozwoju została już oceniona. Otrzymaliśmy 81,32 punkty na 100 możliwych. Pismo z uchwałą Komisji  ds. wyboru LSR - tutaj. 

Ostateczna decyzja o wyborze lokalnych strategii rozwoju  oraz lista rankingowa zostaną opublikowane do 7 grudnia 2023r.