Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

5/2020/OW

 W związku z pandemią COVID-19 Zarząd LGD zrezygnował z realizacji operacji i wniosek nie został przedłożony dla Rady.

 

Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD Nr 5/2020/OW z dn. 29.01.2020r.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”

działające na terenie gmin: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów oraz Miasto Złotoryja

realizując Lokalną Strategię Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2016-2023, finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, informuje, że planuje realizację operacji własnej LGD, o której mowa w art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378) pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Operacja pod tytułem „Kaczawskie kobiety w harmonii z naturą”, której realizacją zainteresowana jest LGD ma na celu aktywizację, edukację i integrację środowisk kobiecych zrzeszonych w kołach gospodyń wiejskich i miejskich, w tym seniorek i kobiet niepełnosprawnych, (wskazanych w Lokalnej Strategii Rozwoju jako grupy zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym z obszaru LGD Partnerstwo Kaczawskie), poprzez organizację 14 wydarzeń/imprez edukacyjno-integracyjnych na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego.

W związku z powyższym Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zwraca się do podmiotów zainteresowanych realizacją takiej operacji o zgłoszenie zamiaru realizacji takiej operacji w ciągu 30 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia, czyli do dnia 29.02.2020r. do godz. 15.00. Zgłoszenia, które wpłyną do Stowarzyszenia po terminie nie będą uwzględniane.

Wskazanie zakresu tematycznego operacji:
I. Zakres tematyczny operacji: „Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym - podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych w ramach zakresu, o którym mowa w § 2 ust 1 pkt. 1 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - Dz.U. 2015, poz. 1570 z pozn.zm.

II. Zakres tematyczny wpisuje się w Lokalną Strategię Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2016-2023 poprzez realizację:
- Celu ogólnego nr I: Zrównoważony rozwój Krainy Wygasłych Wulkanów w oparciu o jej lokalne zasoby, przedsiębiorczych mieszkańców i zintegrowane społeczeństwo
- Celu szczegółowego nr 1. Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego Krainy Wygasłych Wulkanów
- Przedsięwzięcia: 1.4. Realizacja działań na rzecz aktywizacji mieszkańców zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym
- Wskaźnika produktu: Liczba wydarzeń/imprez – 14 szt.

III. Realizacja operacji będzie obejmować:
Operacja zakłada realizację 14-tu wydarzeń/imprez edukacyjno-integracyjnych na obszarze LGD Partnerstwa Kaczawskiego skierowanych do ok. 150 zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym mieszkańców obszaru LGD, wśród których główną grupą odbiorców będą kobiety zrzeszone w kołach gospodyń wiejskich i miejskich, w tym seniorki oraz kobiety niepełnosprawne. W ramach operacji zaplanowano: organizację konferencji rozpoczynającej projekt - Zjazd Kaczawskich Kół Gospodyń, 5 warsztatów kulinarnych „Naturalnie i zdrowo”, 5 warsztatów „Metamorfoza wizerunku źródłem pewności siebie”, 2 spotkania „Harmonia ciała i umysłu- jak zadbać o siebie w oparciu o tradycyjną medycynę chińską” (wykłady teoretyczne i joga) oraz organizację pikniku podsumowującego projekt. Organizowane wydarzenia zakładają promocję projektu, prelekcje, programy artystyczne, poczęstunki, oraz niezbędne do przeprowadzenia warsztatów elementy wyposażenia i materiały. Projekt poprzez bogatą ofertę edukacyjną, poza aktywizacją głównie kół gospodyń wiejskich i miejskich oraz niwelowaniu wykluczenia społecznego przyczyni się do promowania aktywnego i zdrowego trybu życia oraz aktywnego włączenia się w rozwój swoich społeczności lokalnych.

Więcej informacji na temat planowanej informacji własnej można uzyskać w Biurze LGD, pod numerem tel. 76 872 87 18.

Wysokość środków na realizację operacji:
Forma wsparcia i intensywność pomocy: refundacja do 90% kosztów kwalifikowalnych z uwzględnieniem limitów wynikających z odpowiednich przepisów względem podmiotów wykonujących działalność gospodarczą oraz jednostek sektora finansów publicznych.

Maksymalna kwota wsparcia - 50 000,00 zł
Minimalna całkowita wartość operacji - nie mniej niż 56 000,00 zł


Wskazanie kryteriów wyboru operacji własnej i wymaganej minimalnej liczby punktów:
Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się w załączniku do ogłoszenia na stronie LGD www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 60% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów.

Informacja o terminie i sposobie zgłaszania LGD zamiaru realizacji operacji:
1. Zamiar realizacji operacji należy zgłosić na opracowanym przez LGD Formularzu zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Procedury oceny i wyboru operacji własnych LGD w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o zamiarze realizacji operacji własnych LGD, tj. od 29.01.2020r. do 29.02.2020r. w dni pracy Biura LGD (dni robocze) w godzinach od 7.00 do 15.00.
2. Zgłoszenia, które wpłyną do Stowarzyszenia po terminie nie będą uwzględniane.
3. Formularz zgłoszenia Wykonawca składa w formie papierowej osobiście, przez pełnomocnika lub przez inną osobę upoważnioną w Biurze LGD, które mieści się w Mściwojowie nr 54.
4. Formularz zgłoszenia powinien być podpisany przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z KRS.
5. Formularze nie zawierające danych pozwalających na identyfikację Wykonawcy, niepodpisane przez osoby upoważnione lub wypełnione niekompletnie zostaną bez rozpatrzenia.
6. Pracownik LGD potwierdza fakt złożenia formularza zgłoszenia na jego egzemplarzu poprzez przybicie pieczęci wpływu z oznaczeniem nazwy LGD, daty wpływu, oznaczenie liczby złożonych załączników oraz złożenie własnoręcznego podpisu (ewentualnie pieczęci imiennej z parafą). Na prośbę Wykonawcy, pracownik LGD potwierdza złożenie formularza zgłoszenia także na jego kopii. Pracownik LGD, przyjmując zgłoszenie, nadaje mu indywidualny numer, który wpisuje obok potwierdzenia złożenia zgłoszenia.
7. Pracownik LGD rejestruje składane zgłoszenia według kolejności ich wpływu.
8. Wykonawcy przysługuje prawo do wycofania zgłoszenia. W tym celu Wykonawca powinien złożyć w Biurze LGD pismo wycofujące podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy, zgodnie z KRS.
9. Zgłoszenie wycofane zwracane jest wraz z załącznikami Wykonawcy bezpośrednio w Biurze LGD z tym, że LGD zachowuje kopię dokumentu.
10. Wnioskodawca niezwłocznie informuje LGD o zmianie swoich danych teleadresowych.

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej LGD tutaj.


Wykaz załączników do ogłoszenia:
Załącznik nr 1: Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”.
Załącznik nr 2: Procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.
Załącznik nr 3: Lokalne kryteria wyboru na operację własną.
Załącznik nr 4: Karta oceny zgodności operacji z LSR operacji własnych LGD.
Załącznik nr 5: Karta zgodności z PROW Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Załącznik nr 6: Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru na operację własną.
Załącznik nr 7: Formularz Zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej LGD.
Załącznik nr 8: Karta oceny Wykonawców.