Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Nabór 2/2017
Rozwój działalności gospodarczej

Lista operacji niewybranych - tu

Lista operacji wybranych - tu

Lista opercji niezgodnych z LSR (tj. Kartą PROW) -tu

Lista opercji zgodnych z LSR -tu

Rejestr interesów - tu

Protokół z posiedzenia Rady - tu

 

lista wniosków złożonych - tutaj

NABÓR ZAKOŃCZONY w dn. 24.02.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2017 z dn. 16.01.2017r.

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”

działające na terenie gmin: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów oraz Miasto Złotoryja
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Termin składania wniosków:
od 10 do 24 lutego 2017r. od 8.00 do 15.00, przy czym w ostatnim dniu przyjmowania wniosków tj. 24 lutego 2017r. do godziny 12.00.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” – 59-407 Mściwojów 54.

Zakres tematyczny naboru:
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim poprzez rozwijanie działalności gospodarczej

(w ramach zakresu, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - Dz.U. 2015, poz. 1570 z pozn.zm.).

Przedsięwzięcie: 2.2 Rozwój istniejących przedsiębiorstw:

Forma wsparcia – refundacja

Maksymalna kwota wsparcia - 300 000,00 zł

Intensywność pomocy – do 70 % kosztów kwalifikowanych

Limit środków w ramach naboru – 2 000 000,00 zł
Przy czym , w celu osiągnięcia zaplanowanych wskaźników, planuje się podział kwoty na:
- 1 500 000,00 zł na operacje z branży turystycznej
- 500 000,00 zł na operacje z pozostałych branż

Uprawnieni wnioskodawcy:
- Osoby fizyczne, jeśli miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonują działalność gospodarczą znajduje się na obszarze objętym LSR dla Partnerstwa Kaczawskiego.
- Osoby prawne, jeśli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym LSR dla Partnerstwa Kaczawskiego.
spełniające wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015 r. poz.1570;zm.:Dz.U. z 2016 r. poz.1390).

Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru:
1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
2. Operacja musi spełniać warunki wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunki rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
3. Operacja musi spełnić warunki wstępnej oceny wniosków oraz zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
4. Operacja przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia LSR dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2016-2023, poprzez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników.
5. Operacja musi uzyskać minimalną liczbę punktów – tj. 50% maksymalnej liczby punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru.


Tryb składania wniosków:
1. Wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio w biurze LGD, przy czym bezpośrednio oznacza: osobiście albo przez pełnomocnika (wymagany jest dokument potwierdzający pełnomocnictwo) albo przez osobę upoważnioną (wymagany jest dokument potwierdzający upoważnienie) w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, tj. w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, przy czym w ostatnim dniu przyjmowania wniosków tj. 24.02.2017 do godz. 12.00.
2. Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu udostępnianym przez LGD należy składać wraz z wymaganymi załącznikami w 2 egzemplarzach papierowych i wersji elektronicznej na płycie CD (wraz z załącznikami, które posiada wnioskodawca w wersji elektronicznej), podpisany przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pełnomocnika.
3. Należy przygotować sobie kopię wniosku w wersji papierowej, na której zostanie potwierdzone złożenie wniosku do LGD. Pracownik Biura LGD potwierdza przyjęcie wniosku umieszczając na każdym egzemplarzu: pieczęć LGD, datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę załączników, podpis przyjmującego wniosek oraz indywidualny numer sprawy nadawany przez LGD.
4. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura LGD. UWAGA – kolejność złożenia wniosków ma znacznie w sytuacji opisanej w Procedurze oceny wniosków o udzielenie wsparcia cytat: „Rozdział V Ust. 2. Pkt. 26. W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyskało w procesie oceny taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście operacji decyduje wcześniejsza data i godzina wpływu wniosku.”
5. Wniosek w wersji papierowej powinien być wypełniony elektronicznie oraz wydrukowany, podpisany we właściwych miejscach, trwale spięty i umieszczony w skoroszycie bez tzw. „koszulek”.


Miejsce, termin i tryb udzielanego doradztwa wnioskodawcom:
Bezpłatne doradztwo w zakresie opracowywania wniosków wraz z załącznikami prowadzone jest przez pracowników Biura Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zgodnie z Regulaminem Świadczonego Doradztwa dostępnym na stronie internetowej www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl oraz w biurze LGD.
UWAGA! Doradztwo jest premiowane punktami podczas oceny wg lokalnych kryteriów wyboru. W czasie ogłoszenia o naborze, tj. od 16.01.2017 do 9.02.2017r., doradztwo udzielane jest codziennie (w dni robocze) od 9.00 do 14.00. Doradztwo w innym terminie może być przeprowadzone tylko za zgodą pracowników Biura.
Doradztwa nie udziela się w czasie trwania naboru wniosków, (tj. przyjmowania wniosków w konkursie).
Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Formularze dokumentów do pobrania:
Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)
• Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 2z - otwórz
• Generator Wniosku - otwórz
Uwagi dotyczące generatora wniosku proszę przesyłać na adres mailowy: delegowane@arimr.gov.pl. Uwaga powinna zawierać dane kontaktowe zgłaszającego, opis problemu wraz ze zrzutem ekranowym (pint screen)
2)Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) zaktualizowana 23 listopada 2016 r. - otwórz
3) Biznesplan (wersja 2z)
• Biznesplan (.docx) - otwórz
• Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (.pdf) - otwórz
4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
• Oświadczenie (.excel) - otwórz
5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz
6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 3z)
• Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
• Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) - otwórz
• Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz
• Załącznik 3 zasady konkurencyjności wydatków (pdf.) - otwórz
• Załącznik 4 wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 (pdf.) - otwórz
• Załącznik 5 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) - otwórz
• Załącznik 5 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.) - otwórz
7) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)
• Wniosek o płatność (.excel) - wersja 2z - otwórz
8) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z)  - otwórz
9) Narzędzia pomocnicze:
• Wyliczanie momentu bazowego (.excel)

Wykaz załączników do ogłoszenia:
Załącznik nr 1 - Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki
Załącznik nr 2 – Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”
Załącznik nr 3 – Kryteria wyboru operacji
Załącznik nr 4 - Karta weryfikacji wstępnej
Załącznik nr 5 - Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020
Załącznik nr 6 - Karta oceny zgodności operacji z LSR
Załącznik nr 7 - Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru
Załącznik nr 8 – Uzasadnienie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji
Załącznik nr 9 - Procedura wyboru i oceny operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD
Załącznik nr 10 - Regulamin Organu Decyzyjnego – Rady
Załącznik nr 11 – Regulamin świadczenia usług doradczych
Załącznik nr 12 – Karta Doradztwa
Załącznik nr 13 - Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną

Miejsce udostępniania dokumentów: Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2016-2023, formularzy wniosków o przyznanie pomocy i instrukcji do wniosków oraz zasad udzielanego wsparcia dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” – www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl


ZALECENIA DLA WNIOSKODAWCÓW:
1. Zaleca się, aby wniosek o przyznanie pomocy oraz biznesplan zostały przygotowane przy pomocy Generatora wniosków o przyznanie pomocy dostępnego na stronie ARiMR
2. Wnioski o przyznanie pomocy powinny być wypełnione elektronicznie. W sytuacji, kiedy dane pole we wniosku nie dotyczy podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy – należy wstawić kreskę „-”, a w przypadku danych liczbowych należy wstawić wartość „0,00”, chyba, że w instrukcji podano inaczej.
3. Wnioskowaną kwotę pomocy należy podać w pełnych złotych (w zaokrągleniu w dół).
4. Wnioski wraz z załącznikami powinny być kompletne, stanowić zwartą całość i być poukładane zgodnie z listą załączników do wniosku (np. wpięte w skoroszyt lub segregator). W celu sprawnego przyjęcia wniosków oraz skrócenia czasu ich przyjmowania prosimy o ponumerowanie stron załączników oraz nie wkładanie żadnych dokumentów do „koszulek foliowych”. Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki.
5. Do wniosków należy dołączyć wymagane załączniki w wersji oryginalnej bądź przygotowane kopie, które zostaną potwierdzone przez pracownika Biura LGD w trakcie przyjmowania dokumentów. Jednocześnie przypominamy, iż w celu potwierdzenia zgodności dokumentów niezbędne jest posiadanie oryginałów!
6. Przypominamy, że we wniosku w INFORMACJI O ZAŁĄCZNIKACH należy uwzględnić wszystkie dołączane załączniki. W pozycji INNE ZAŁĄCZNIKI DOTYCZĄCE OPERACJI należy uwzględnić np. uzasadnienie wnioskodawcy zgodności z poszczególnymi kryteriami wyboru operacji, oferty cenowe, itp. W wierszu RAZEM należy podać sumę wszystkich dołączanych załączników.
7. W celu weryfikacji przez LGD warunków udzielenia wsparcia i spełnienia kryteriów wyboru Wnioskodawca powinien złożyć następujące dokumenty:
1) oświadczenie i dokument potwierdzający doświadczenie lub zasoby lub kwalifikacje Wnioskodawcy lub wykonywanie przez Wnioskodawcę działalności odpowiedniej do przedmiotu operacji,
2) oświadczenie i dokument potwierdzający, od kiedy Wnioskodawca prowadzi działalność i/lub ma miejsce zamieszkania na obszarze LSR i/lub jest właścicielem nieruchomości położonej na obszarze LSR,
3) oświadczenie wraz z innymi dokumentami potwierdzającymi (dokumenty wewnętrzne LGD), że Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez pracowników LGD i/lub wziął udział w szkoleniu dotyczącym Konkursu (karta doradztwa, zaświadczenie ze szkolenia wydane przez LGD)
4) oświadczenie LGD wydawane na prośbę Wnioskodawcy, że jest on członkiem Stowarzyszenia, z oznaczeniem daty przyjęcia Wnioskodawcy do Stowarzyszenia oraz z informacją o niezaleganiu w płaceniu składek.
5) wszystkie załączniki potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru w zakresie przynależności wnioskodawcy do grupy defaworyzowanej np. zaświadczenie z PUP, oświadczenie o statusie wnioskodawcy na rynku pracy oraz dokumenty potwierdzające niepełnosprawność, itp.
8. W związku z tym, że wnioski są przyjmowane w godz. 8.00-15.00, a przyjęcie dokumentów jednego wnioskodawcy zajmuje nawet do kilkudziesięciu minut, zalecamy nie zwlekanie ze złożeniem wniosku do ostatniego dnia naboru, który upływa 24.02.2017r. o godz. 12.00. W sytuacji, gdy w ostatnim dniu naboru (24.02.2017) tuż przed godz. 12.00 stawi się w biurze kilku beneficjentów - otrzymają oni od pracowników biura tzw. „numerki”, które wyznaczą kolejkę do składania wniosków. Wnioski przyniesione w dniu 24.02.2017 po godzinie 12.00 nie będą brane pod uwagę.
9. Wnioskodawca może wycofać wniosek na każdym etapie procedowania. Podstawą wycofania wniosku jest pisemne zawiadomienie LGD o tym fakcie.
10. Wnioski będą oceniane na podstawie:
1) Karty oceny weryfikacji wstępnej oraz zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020 – aby wniosek został poddany dalszej procedurze wszystkie kryteria, które dotyczą wniosku muszą być spełnione!
2) Karty oceny zgodności operacji z LSR – aby wniosek został poddany dalszej procedurze operacja musi realizować przynajmniej jeden cel szczegółowy oraz przypisany mu przynajmniej jeden wskaźnik rezultatu i produktu
3) Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru – aby wniosek uzyskał dofinansowanie musi osiągnąć minimalną liczbę punktów oraz zmieścić się w limicie dostępnych w danym naborze środków! W przypadku dużej ilości wniosków spełniających warunki wsparcia, o możliwości uzyskania dofinansowania decyduje miejsce na liście rankingowej.

11. LGD nie ma możliwości poproszenia Państwa o uzupełnienie czy przedstawienie dodatkowych dokumentów podczas oceny. Brak dokumentów potrzebnych do weryfikacji może więc spowodować odrzucenie wniosku lub nieprzyznanie punktów.
12. Wnioski wybrane przez LGD są przekazane do Urzędu Marszałkowskiego, który może jednokrotnie poprosić Państwa o uzupełnienie braków w ciągu 7 dni, tj. poprawienie oczywistych omyłek bądź wyjaśnienie wątpliwości. W związku z tym ważne jest jak najlepsze przygotowanie kompletnego wniosku i wszystkich załączników.