Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Szkolenie dla beneficjentów działań "Małe projekty" oraz "Odnowa i rozwój wsi"

2012-04-18

Zapraszamy na Szkolenie dla beneficjentów działań
„MAŁE PROJEKTY” oraz „ODNOWA I ROZWÓJ WSI”
w ramach PROW 2007-2013, oś 4 Leader

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie", w związku z zaplanowanym w najbliższym czasie naborem wniosków w ramach Programu Leader (04.06.2012 – 29.06.2012), zaprasza zainteresowane osoby z obszaru LGD do udziału w szkoleniu w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie "Małe projekty” oraz "Odnowa i rozwój wsi".
Celem szkolenia jest zapoznanie z przygotowaniem aplikacji w zakresie "Małe projekty” oraz "Odnowa i rozwój wsi", procedurą zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju oraz procedurą oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, a także w związku ze zmianą obowiązujących przepisów prawa i formularzy wniosków.

Szkolenie odbędzie się 26 kwietnia 2012 r. w Sali Narad w Urzędzie Gminy w Mściwojowie.

Program szkolenia:
10:00 - 10:15 – Przywitanie i omówienie programu;
10:15 – 10:45 – Co to jest Leader, LGD i LSR, w ramach PROW 2007-2013 oraz Lokalna Strategia Rozwoju – cele oraz przedsięwzięcia;
10:45 – 11:30 – Zadania możliwe do sfinansowania w ramach operacji „Małe projekty”;
11:30 – 11:45 – Przerwa kawowa;
11:45 – 12:15 – Zasady i reguły wsparcia „Małych projektów” – beneficjenci, warunki i tryb przyznania pomocy, koszty kwalifikowane oraz niekwalifikowane, wysokość dofinansowania;
12:15 – 13:15 – Omówienie wniosku – załączniki do wniosku w tym lokalne kryteria wyboru operacji;
13:15 – 15:15 – Zasady i reguły wsparcia „Odnowa i rozwój wsi” – beneficjenci, warunki i tryb przyznania pomocy, koszty kwalifikowane i niekwalifikowane, wysokość dofinansowania, zadania możliwe do sfinansowania;
15:15 – 15:30 - podsumowanie i zakończenie szkolenia.
Szczegółowe informacje dotyczące warsztatów możecie Państwo uzyskać w biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Kaczawskie" pod nr tel. 76-872-87-18.
Zgłoszenia przyjmowane będą telefonicznie lub mailem na adres: kaczawy.sekretariat@op.pl do dnia 25.04.2012 r.

Zapraszamy!


Szkolenie zorganizowane przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie
ze środków Unii Europejskiej z EFRROW w ramach umowy przyznania pomocy na działanie
4.3.1 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętność i aktywizacja”
objętego PROW na lata 2007 – 2013, Oś 4 Leader

Zdjęcia

  •  -