Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Ogłoszenie naboru na składanie wniosków ...

2011-10-10

Zarząd Województwa Dolnośląskiego

za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” ogłasza nabór na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy z zakresu:

- Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - limit dostępnych środków: 163 000,00 zł.

- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - - limit dostępnych środków: 267 250,00 zł.

Termin składania wniosków: od dnia 02.11.2011 r. do dnia 18.11.2011 r. do godziny 14.00.

Miejsce składania wniosków: Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia „LGD Partnerstwo Kaczawskie”, które mieści się w Mściwojowie nr 45a, 59-407 Mściwojów.

Wnioski przyjmowane będą - od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:
1. Operacja musi być zgodna z:

- co najmniej jednym celem ogólnym zapisanym w LSR,

- co najmniej jednym celem szczegółowym zapisanym w LSR,

- co najmniej jednym przedsięwzięciem zapisanym w LSR.

2. Operacja musi zdobyć w ocenie pod względem lokalnych kryteriów wyboru - minimum 6 punktów.

Cele ogólne, szczegółowe i przedsięwzięcia znajdują się w Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego, na stronie www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl .

Formularz wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku, kryteria wyboru i wykaz dokumentów dostępny jest w siedzibie Stowarzyszenia „LGD Partnerstwo Kaczawskie” oraz na stronie internetowej www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl, a także na stronie internetowej Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.prow.dolnyslask.pl oraz na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać: w biurze Stowarzyszenia „LGD Partnerstwo Kaczawskie” mieszczącym się w Mściwojowie 45a, 59-407 Mściwojów, tel./fax. 076/ 872 87 18, email: kaczawy.sekretariat@op.pl. Pracownicy Biura Stowarzyszenia „LGD Partnerstwo Kaczawskie” zapewniają bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. UWAGA! Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.prow.dolnyslask.pl

Jednocześnie przypominamy o numerze identyfikacyjnym!!!

Przypominamy, że każdy wnioskodawca starający się o przyznanie dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy musi złożyć kopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym, nadanym zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
Na stronie internetowej ARiMR znajduje się formularz wniosku wraz z instrukcją. Wypełniony formularz wraz z załącznikami należy złożyć we właściwym terytorialnie oddziale powiatowym ARiMR.

Zdjęcia

  •  -