Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Zapytanie oferowe na: Opracowanie i druk Mapy Partnerstwa Kaczawskiego dla dzieci

2012-08-24 12:00

ZAPYTANIE OFERTOWE

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zwraca się z prośbą o wycenę opracowania i druku Mapy Partnerstwa Kaczawskiego dla dzieci.

Przedmiot i warunki zamówienia:

Przedmiotem usługi jest projekt i wydruk o następujących parametrach:

- nakład: 2000 egzemplarzy

- format B2 – 48*68 cm

- 1 strona opis, 2 strona mapa

Cena powinna zawierać koszty transportu.

Termin realizacji zamówienia:

Listopad-grudzień 2012

Kryterium oceny oferty:

Cena 100%

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Do niniejszego zapytanie nie ma zastosowania Ustawa Prawo Zamówień Publicznych.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert niespełniających warunków zawartych w zamówieniu oraz ofert Oferentów nie posiadających odpowiedniego doświadczenia.

Składanie ofert:

Zainteresowane podmioty w terminie do dnia 26 września 2012 r. do godz. 15.00 powinny złożyć swoją ofertę osobiście w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” lub pocztą na adres:

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”
Mściwojów 45A
59-407 Mściwojów