Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

4 luty 2014 r. konferencja Natura 2000

2014-02-19 11:47

W 2013 i 2014 roku Stowarzyszenie Kaczawskie oraz LGD „Partnerstwo Kaczawskie” brały udział w spotkaniach Lokalnego Zespołu Współpracy do spraw sporządzenia Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Góry i Pogórze Kaczawskie” (PLH020037). Spotkaniom przewodniczyli: Andrzej Ruszlewicz – planista regionalny oraz Katarzyna Łapińska, naczelnik Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Podczas spotkań prezentowane były wyniki przyrodniczych badań terenowych, dyskutowano również nad projektem Planu Zadań Ochronnych. W spotkaniach udział brali przedstawiciele samorządów lokalnych, biznesu (zwłaszcza związanego z wydobyciem surowców) oraz leśnicy. 4 lutego 2014 roku w sali konferencyjnej Nadleśnictwa Jawor odbyło się ostatnie spotkanie tego zespołu.