Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Walne Zebranie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”

2012-09-13

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 18 września 2012 r. wtorek w Sali Narad w Urzędzie Gminy Mściwojów o godz. 14.00

Proponowany przebieg spotkania:

1. Powitanie zebranych i otwarcie Walnego Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego obrad i Sekretarza oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Uchwalenie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju – uzupełnienie składu LGD o nowych członków, budżet i harmonogram naborów

5. Sprawy różne, wolne wnioski

6. Zakończenie Walnego Zebrania Członków.

Serdecznie zapraszamy i bardzo prosimy o potwierdzenie swojej obecności do 17 września do godz. 15.00

 

Zdjęcia

  •  -