Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Posiedzenie Rady LGD

2024-07-08 03:00

Informujemy, że Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” Pani Zofia Pyż, zgodnie z § 26. Ust 2) Regulaminu Rady oraz Procedurą wyboru operacji zarządziła Posiedzenie Rady LGD w formie elektronicznej za pomocą Generatora OMIKRON na dzień 15 lipca 2024 r. o godz. 15.00.
W związku z tym, że do 4 lipca nikt nie zgłosił zamiaru realizacji operacji - Zarząd LGD przystąpił do przygotowania wniosku pt. „Centrum LAWA- Lokalne Atrakcje w Akcji”.

Zdjęcia

  •  -