Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Brak zgłoszeń zamiaru realizacji operacji własnej LGD Nr 9/2024/OW - do 04.07.2024r.

2024-07-05 03:05

W związku z umieszczeniem w dniu 04.06.2024 r. roku na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” - www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl informacji o planowanej do realizacji operacji własnej LGD Nr 9/2024/OW pn. „Centrum LAWA- Lokalne Atrakcje w Akcji”, LGD informuje, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 04.07.2024 roku, żaden podmiot inny niż LGD, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.
W związku z powyższym, zgodnie z procedurą wyboru i oceny operacji własnych – po pozytywnej weryfikacji dokonanej przez Radę LGD, Zarząd Stowarzyszenia przekaże do Zarządu Województwa wniosek o udzielenie wsparcia na realizację powyższej operacji własnej.