Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

VI Spotkanie Zespołu Roboczego ds. opracowania LSR za nami!

2023-05-22 02:58

Dziś, 22 maja 2023r., odbyło się VI spotkanie członków Zespołu Roboczego ds. Opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2023-2027. Spotkanie odbyło się w formule online, a poprowadził je pan dr Marcin Baron z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Spotkanie miało na celu podsumowanie prac nad strategią, ponadto omówiono ostatnie poprawki.

Dziękujemy za udział i ważne uwagi.

Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zdjęcia

  •  -