Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Brak zgłoszeń zamiaru realizacji - do 21.01.2023r.

2023-01-23 09:07

W związku z umieszczeniem w dniu 22.12.2022 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” - www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl informacji o planowanej do realizacji operacji własnej LGD Nr 8/2022/OW pn. „Działania na rzecz promocji Krainy Wygasłych Wulkanów”, LGD informuje, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 21.01.2023 roku, żaden podmiot inny niż LGD, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.

W związku z powyższym, zgodnie z procedurą wyboru i oceny operacji własnych –Biuro LGD przygotuje wniosek o wsparcie na zaplanowane działania, a  po pozytywnej weryfikacji dokonanej przez Radę LGD, Zarząd Stowarzyszenia przekaże do Zarządu Województwa Dolnośląskiego wniosek o udzielenie wsparcia na realizację powyższej operacji własnej.

Zdjęcia

  •  -