Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

KONSULTACJE SPOŁECZNE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU (LSR)

2021-06-22 03:08

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie", w związku z procedowaną zmianą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach której planuje się zwiększenie budżetu na działania LEADER, będzie ubiegać się o dodatkowe środki. W ramach poddziałania 19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność mamy możliwość zwiększyć nasz budżet o kwotę 707 000 euro. Zwiększeniu o 84 840 euro ulegnie również kwota na poddziałanie 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja.

W związku z powyższym, przedstawiamy Państwu propozycję zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego - zmiany w tabelach zaznaczono na czerwono i dodatkowo dodawane wpisy wyróżniono żółtym zaznacznikiem. W celu wyjaśnienia zmian dołączamy również projekt Uchwały wraz z uzasadnieniem.

W załączeniu znajduje się formularz do konsultacji wprowadzonych zmian w LSR. Państwo, jako adresaci LSR, za pomocą tego formularza mogą zgłaszać swoje uwagi do zaproponowanych zmian w LSR. Konsultacje trwają do 28 czerwca 2021r. do godz.10.00.

Zarząd LGD ten projekt zmiany LSR - przygotowany przez Zespół ds. aktualizacji LSR w dn. 15 czerwca 2021r. oraz ewentualne nowe uwagi i propozycje przedstawi na Walnym Zebraniu Członków, które w dn. 28 czerwca 2021 r. w Zębowicach ostatecznie zatwierdzi uchwałą.

Zdjęcia

  •  -