Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

 NABORY NA WDRAŻANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU  SĄ OGŁASZANE PRZEZ LGD W RAMACH PROW 2014-2020 ZGODNIE Z  PLANEM DZIAŁANIA ZAPISANYM W STRATEGII (LSR)

NABORY DOTYCHCZASOWE:

OPERACJE WŁASNE: 1/2018/OW, 2/2018/OW, 3/2019/OW, 4/2019/OW, 5/2020/OW - odwołana z uwagi na pandemię COVID-19

 

GRANTY: 1/2018/G, 2/2018/G, 3/2018/G, 4/2019/G, 5-7/2020/G - odwołane z uwagi na pandemię COVID-19

 

KONKURSY:

- Podejmowanie działalności gospodarczej: 1/2017, 8/2018, 15/2019
- Rozwój działalności gospodarczej: 2/2017; 9/2018; 16/2019
- Rozwój infrastruktury niekomercyjnej: 7/2017; 10/2018; 14/2019; 17/2019
- Zachowanie dziedzictwa kulturowego: 3/2017, 11/2018
- Promowanie obszaru LSR: 4/2017; 12/2018; 13/2019
- Wzmocnienie kapitału społecznego: 5/2017, 6/2017

 

Plan działania LSR na lata 2016-2023: tutaj - akt. 2020

 

 DANE POTRZEBNE DO WYPEŁNIENIA 1 strony WNIOSKU:
Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie"
Nr identyfikacyjny LGD (tzw.ewidecynyjny producenta) 062965825
Prosimy również o wpisanie - zgodnie z ogłoszeniem danego nr naboru wniosku
Wypełnienie tych rubryk ułatwi i skróci przyjmowanie wniosku, a Państwo będą mieli pewność, do którego naboru składali wniosek na podstawie wypełnionej 1 strony Państwa wniosku.

 

UWAGA!

Konkurencyjny tryb wyboru wykonawców:

Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dotyczy wnioskodawców oraz beneficjentów pomocy i pomocy technicznej, przyznawanej w ramach PROW 2014-2020 w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, tj.:
- wnioskodawców / beneficjentów, którzy nie są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto;
- wnioskodawców / beneficjentów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto i zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro oraz dla zamówień wyłączonych spod ustawy o zamówieniach publicznych na podstawie przepisów o zamówieniach sektorowych.

Aby zapewnić konkurencyjność przy wyborze wykonawców zadań realizowanych przez beneficjentów, utworzony został Portal Ogłoszeń ARiMR.

Portal dostępny jest pod adresem:  https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej - tutaj

Prezentacja Zasady konkurencyjności wydatków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - najważniejsze zmiany od 21 lutego 2018 r. - tutaj


Obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez fundacje oraz stowarzyszenia

TUTAJ zamieszczamy link do Biuletyn Urzędu Zamówień Publicznych, który przygotował materiał: Obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez fundację oraz stowarzyszenia - stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 ust 1 pkt 5.

 

 

UWAGA!

Księga wizualizacji i logotypy

nformacyjne obowiązki beneficjenta wskazane zostały w szczegółowych przepisach dotyczących działań informacyjnych i reklamowych, określonych w załączniku III rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) NR 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Na podstawie ww. przepisów opracowana została „Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020”, zawierająca informacje na temat podstawowych obowiązków beneficjenta w zakresie informowania o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej, w tym z EFRROW i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

 

Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod linkiem: http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Dzialania-informacyjne-PROW-2014-2020/Ksiega-wizualizacji-i-logotypy została zamieszczona zmieniona Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020. Zmiany obowiązują od dnia 1 września 2017 r.

 WZÓR TABLICY DLA BENEFICJENTÓW LGD - TUTAJ

LOGO LGD PARTNERSTWO KACZAWSKIE - TUTAJ

PRZYKŁADOWE LOGOTYPY W NASZYM LGD -  do wykorzystania na dokumenty - tutaj

Przykładowy Plakat A3 dla beneficjentów -  tutaj

 

 ANKIETA MONITORUJĄCA - PO ZAKOŃCZENIU OPERACJI I WYPŁACIE REFUNDACJI - TUTAJ

Przypominamy, że zgodnie z umową, którą podpisaliście Państwo z Zarządem Województwa - mają Państwo obowiązek uzupełnienia takiej Ankiety, zawierającej dane potrzebne do monitoringu i ewaluacji Programu Leader i naszej LSR:
"....§ 5 Zobowiązania Beneficjenta:
1. Beneficjent zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w Programie, przepisach ustawy, rozporządzenia oraz realizacji operacji zgodnie z postanowieniami umowy, a w szczególności do:(.......)
9) do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej:..h) udostępniania uprawnionym podmiotom informacji niezbędnych do monitorowania i ewaluacji Programu;(..........)
20) przekazywania i udostępniania Zarządowi Województwa, LGD oraz innym uprawnionym podmiotom danych związanych z operacją, w terminie wynikającym z wezwania do przekazania tych danych......"