Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Szkolenie z aplikacji do obsługi naborów LGD

2018-05-07 02:38

Informujemy, że w dniu 11 maja br. o godz. 10.00 w biurze LGD odbędzie się szkolenie dla Rady LGD oraz pracowników Stowarzyszenia z aplikacji do obsługi naborów LGD (granty). Szkolenie przeprowadzi pan Mariusz Wachowicz z firmy OMIKRON.

Aplikacja do obsługi naborów LGD
to kompleksowe narzędzie informatyczne zapewniające uproszczenie i usprawnienie procesu naboru i oceny wniosków. Zawiera narzędzie generatora wniosków, które pozwala stosować własne wzory wniosków do projektów grantowych co ułatwia mieszkańcom aplikowanie. Z kolei członkowie rady w trakcie oceny korzystają z elektronicznej karty oceny tworzonej w formie przyjaznej ankiety. Pracownicy biura sprawują nadzór nad całym procesem. W spójnym panelu zarządzania mogą kontrolować postępy naboru i oceny, a wszystkie niezbędne dokumenty (pisma, oryginały kart oceny, listy wniosków czy listy rankingowe) generują się automatycznie. Aplikacja zapewnia również pełne bezpieczeństwo danych, według najlepszych światowych standardów.

Zdjęcia

  •  -