Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

ZAPYTANIE OFERTOWE: KACZAWSKI ŚPIEWNIK TURYSTYCZNY

2014-08-25 (1636 dni temu)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie ” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie Kaczawskiego śpiewnika turystycznego.

ZAPYTANIE OFERTOWE: TORBY LNIANE PROMOCYJNE

2014-08-25 (1636 dni temu)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie ” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie toreb lnianych promocyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE: FOLDER „LEADER W PARTNERSTWIE KACZAWSKIM”.

2014-08-25 (1636 dni temu)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie ” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie folderu „Leader w Partnerstwie Kaczawskim”.

ZAPYTANIE OFERTOWE: DŁUGOPISY PROMOCYJNE

2014-08-25 (1636 dni temu)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zwraca się z prośbą o wycenę wykonania długopisów promocyjnych.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE: KALENDARZ KSIĄŻKOWY

2014-08-25 (1636 dni temu)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie ” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie kalendarza książkowego na 2016 rok.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE: KALENDARZ TRÓJDZIELNY

2014-08-25 (1636 dni temu)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie ” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie kalendarza trójdzielnego na 2016 rok.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE: SMYCZE PROMOCYJNE

2014-08-25 (1636 dni temu)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zwraca się z prośbą o wycenę wykonania smyczy promocyjnych.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ANIOŁÓW

2014-06-02 (1720 dni temu)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zwraca się z prośbą o wycenę wykonania kaczawskich aniołów ceramicznych.
Przedmiot i warunki zamówienia:
Przedmiotem usługi jest wykonanie i dostarczenie kaczawskich aniołów ceramicznych o następujących parametrach:
ilość: 50 szt.
wysokość: ok. 30 cm
Cena powinna zawierać koszty transportu.

Druk albumu z fotografiami

2014-01-27 (1846 dni temu)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zwraca się z prośbą o wycenę wydruku książki - albumu z fotografiami.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE DRUKU FOTOGRAFII DO WYSTAWY FOTOGRAFICZNEJ

2014-01-13 (1860 dni temu)

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zwraca się z prośbą o wycenę wydruku fotografii do wystawy fotograficznej.

ZAPYTANIE OFERTOWE: wykonanie ilustracji, projektu i wydruku komiksów

2014-01-10 (1863 dni temu)

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zwraca się z prośbą o wycenę ilustracji, projektu i wydruku komiksów:

Przedmiot i warunki zamówienia:

Przedmiotem usługi projektem są ilustracje, skład, wydruk, oprawa i dostarczenie komiksu o następujących parametrach.

Zapytanie ofertowe: Przeprowadzenie szkolenia dla beneficjentów działania: Towrzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

2014-01-07 (1866 dni temu)

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" poszukuje wykonawcy szkolenia pn. Szkolenie dla beneficjentów działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w dniu 26.03.2014 r. W ramach przeprowadzonego szkolenia wykonawca będzie zobowiązany do: przeprowadzenia 4- godzinnego szkolenia dla beneficjentów działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, przygotowania zawartości merytorycznej oraz opracowania materiałów dla uczestników szkolenia. Wymagane jest aby wykonawca posiadał doświadczenie z zakresu prowadzenia szkoleń o podobnej tematyce. Forma współpracy: umowa zlecenie.
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie ofert  do dnia 20 stycznia 2014 r. na adres mailowy: kaczawy.sekretariat@op.pl , faxem na numer telefonu 76 / 872 87 18 lub korespondencyjnie na adres Stowarzyszenia (Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie", 59-407 Mściwojów 45a).

Kalendarz trójdzielny

2013-12-20 (1884 dni temu)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zwraca się z prośbą o wycenę wydania kalendarza trójdzielnego na 2015 rok.

Przedmiot i warunki zamówienia:

Przedmiotem usługi jest projekt (na podstawie dostarczonych tekstów i fotografii), wydruk, oprawa i dostarczenie kalendarza trójdzielnego o następujących parametrach:

- nakład: 700 egzemplarzy

- format min. 32cmx86cm

- miejsce na nadruk min. 32cmx25cm

Cena powinna zawierać koszty transportu.

Warunki dodatkowe:

Oferent powinien wykazać swoje doświadczenie w wykonywaniu podobnych zleceń poprzez nadesłanie na adres Stowarzyszenia co najmniej 1 przykładu wykonanego przez siebie kalendarza trójdzielnego.

Termin realizacji zamówienia:

Sierpień 2014

Kryterium oceny oferty:

Cena 100%

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Do niniejszego zapytanie nie ma zastosowania Ustawa Prawo Zamówień Publicznych.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert niespełniających warunków zawartych w zamówieniu oraz ofert Oferentów nie posiadających odpowiedniego doświaczczenia.

Składanie ofert:

Zainteresowane podmioty w terminie do dnia 22 stycznia 2014 r. do godz. 15.00 powinny złożyć swoją ofertę osobiście w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” lubpocztą na adres:

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”
Mściwojów 45A
59-407 Mściwojów

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi wynik na stronie internetowej www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl oraz skontaktuje się z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Dyrektor Biura LGD
Gabriela Męczyńska

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY DREWNIANEJ

2013-11-18 (1916 dni temu)

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zwraca się z prośbą
o przedstawienie oferty cenowej na kompleksowe wykonanie (oraz montaż w terenie):

- tablicy panoramicznej/widokowej
- tablicy informacyjnej nawiązującej stylistyką do "muru pruskiego"
- ławostołu (stół + 2 ławki)
- stojaka dla rowerów
- oznakowania kierunkowego (znaków kierunkowych metalowych i dojazdowych drewninych)

które będą wykonane w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE: KOORDYNATOR PROJEKTU WSPÓŁPRACY

2013-10-30 (1935 dni temu)

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" poszukuje koordynatora projektu współpracy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. W ramach swoich obowiązków będzie on zobowiązany do: koordynowania i nadzorowania realizacji zadań wynikających z wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 421 wdrażanie projektów współpracy (w szczególności z zestawienia rzeczowo-finansowego oraz opisu operacji) oraz przestrzegania i realizowania zapisów umowy na realizację projektu współpracy oraz umowy zawartej z partnerami projektu. Wymagane jest aby koordynator posiadał doświadczenie z zakresu koordynacji projektów finansowanych ze środków UE. Forma współpracy: umowa zlecenie.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie ofert współpracy do dnia 6 listopada 2013 r. na adres mailowy: kaczawy.sekretariat@op.pl , faxem na numer telefonu 76 / 872 87 18 lub korespondencyjnie na adres Stowarzyszenia (Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie", 59-407 Mściwojów 45a).