Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Odbyło się szkolenie z aplikacji do obsługi naborów LGD

2018-05-14 (183 dni temu)

Informujemy, że w dniu 11 maja br. o godz. 10.00 w biurze LGD odbyło się szkolenie dla Rady LGD oraz pracowników Stowarzyszenia z aplikacji do obsługi naborów LGD (granty). Szkolenie przeprowadził pan Mariusz Wachowicz z firmy OMIKRON. Aplikacja ma usprawnić proces przeprowadzania  naboru wniosków i ich oceny. Aplikacja zapewnia również pełne bezpieczeństwo danych, według najlepszych światowych standardów.

Szkolenie z aplikacji do obsługi naborów LGD

2018-05-07 (190 dni temu)

Informujemy, że w dniu 11 maja br. o godz. 10.00 w biurze LGD odbędzie się szkolenie dla Rady LGD oraz pracowników Stowarzyszenia z  aplikacji do obsługi naborów LGD (granty). Szkolenie przeprowadzi pan Mariusz Wachowicz z firmy OMIKRON.

 Aplikacja do obsługi naborów LGD
to kompleksowe narzędzie informatyczne zapewniające uproszczenie i usprawnienie procesu naboru i oceny wniosków. Zawiera narzędzie generatora wniosków, które pozwala stosować własne wzory wniosków do projektów grantowych co ułatwia mieszkańcom aplikowanie. Z kolei członkowie rady w trakcie oceny korzystają z elektronicznej karty oceny tworzonej w formie przyjaznej ankiety. Pracownicy biura sprawują nadzór nad całym procesem. W spójnym panelu zarządzania mogą kontrolować postępy naboru i oceny, a wszystkie niezbędne dokumenty (pisma, oryginały kart oceny, listy wniosków czy listy rankingowe) generują się automatycznie. Aplikacja zapewnia również pełne bezpieczeństwo danych, według najlepszych światowych standardów.

Informacja o Posiedzeniu Rady

2018-05-04 (193 dni temu)

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" Pani Żaneta Klonowska informuje, że w związku ze złożonym w dniu 30 kwietnia 2018r. protestem (nabór nr 9/2018), w dniu 11 maja 2018r. w piątek o godz. 8.00, odbędzie się posiedzenie Rady. Spotkanie rozpocznie się ponowną oceną wniosku w ramach autokontroli, do oceny którego złożono protest.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia „LGD Partnerstwo Kaczawskie”: Mściwojów 54, 59-407 Mściwojów.

Posiedzenie Rady w sprawie oceny i wyboru operacji własnych LGD

2018-05-04 (193 dni temu)

Informujemy, że w dniu 11 maja br., podczas Posiedzenia Rady LGD, odbędzie się ocena operacji własnych LGD w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

Ogłoszenie - konkurs na specjalistę ds. organizacyjno-promocyjnych

2018-04-27 (200 dni temu)

Stowarzyszenie "LGD Parterstwo Kaczawskie" ogłasza konkurs na specjalistę ds.  organizacyjno-promocyjnych.