Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Nabór wniosków rozpoczęty!

2012-06-04

W związku z rozpoczynającym się dziś naborem na „Małe projekty” oraz „Odnowę i rozwój wsi” przypominamy Państwu kilka istotnych informacji.

Prosimy pamietać o odwołaniu się do celów ogólnych, szczegółowych i nowych przedsięwzięć, które zostały zmienione rok temu w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Przypominamy, że w działaniu Małe projekty, jednym z lokalnych kryteriów wyboru operacji jest skorzystanie z bezpłatnego doradztwa świadczonego przez LGD.

W formularzu wniosku  zawarte są pytania dla LGD oraz dla beneficjenta na temat korzystania z doradztwa i rodzaju doradztwa, informujemy, że Rada przyzna 2 punkty dla tego kryterium tylko w sytuacji, gdy beneficjent skorzysta z „bezpośredniego” doradztwa na miejscu i wykaże się załącznikiem – kopią Karty Usług Doradczych podpisaną przez pracownika LGD. Biuro LGD nie będzie potwierdzało doradztwa telefonicznego!!! Karta w załączeniu – przed przyjazdem do LGD proszę zwrócić uwagę na niezbędne informacje dotyczące operacji i przygotować odpowiedzi.

Zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru premiowane będą wnioski do działania na Małe projekty, które będą starały się o dofinansowanie na maksymalną kwotę 15 000 zł oraz operacje, których wnioskodawcą jest członek LGD

Zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru premiowane będą wnioski do działania na „Odnowa i rozwój wsi”, które będą starały się o dofinansowanie na maksymalną kwotę 220 000 zł oraz operacje, których wnioskodawcą jest członek LGD

Do dofinansowania zostanie wybrana tylko ta operacja, która w ocenie pod względem lokalnych kryteriów wyboru operacji zdobędzie minimum 6 punktów na 10 możliwych.

Wszystkim „nowym” wnioskodawcom przypominamy o pozyskaniu numeru identyfikacyjnego z Powiatowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (powiat jaworski – ul. Starojaworska, powiat złotoryjski – Pielgrzymka, powiat legnicki – Legnica – ul. Bydgoska)

Wszystkim „nowym” wnioskodawcom przypominamy, że dotacja z PROW polega na refundacji 80% wszystkich kosztów poniesionych najwcześniej w dniu złożenia bezpośrednio do biura LGD wniosku o pomoc (na własne ryzyko) i nie później niż w dniu złożenia wniosku o płatność – poziom współfinansowania w wysokości 80% dotyczy obydwu działań „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małych projektów”.

Przypominamy o wersji elektronicznej wniosku i zgodności sumy kontrolnej z wersją wydrukowaną!

Ponieważ były pytania samorządów o Plan odnowy Miejscowości informujemy, że dokument ten nie jest wymaganym załącznikiem w aplikowaniu o środki z Leadera na „Odnowę i rozwój wsi”.

Wszystkich chętnych na doradztwo zapraszamy codziennie do biura LGD – jednakże informujemy, że w dniu 11 czerwca 2012 r. bierzemy udział w szkoleniu w UMWD – właśnie z zakresu małych projektów – w związku z tym, w tym dniu usługi doradcze nie będą prowadzone!

Zdjęcia

  •  -