Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Uwaga! Ogłoszenie o naborze wniosków do działania "Odnowa i rozwój wsi" oraz "Małe projekty"

2012-05-17

Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem
Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” ogłasza konkursy na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, do działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz do „Małych Projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.
Limit dostępnych środków „Odnowa i rozwój wsi”: 2 521 105,74 zł
Limit dostępnych środków „Małe projekty”: 417 884,91 zł
Termin składania wniosków: od dnia 04.06.2012 r. do dnia 29.06.2012 r. do godziny 14.00.
Miejsce składania wniosków: Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia „LGD Partnerstwo Kaczawskie”, które mieści się w Mściwojowie nr b. 45a, 59-407 Mściwojów.
Wnioski przyjmowane będą - od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00
Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:
1. Operacja musi być zgodna z:
- co najmniej jednym celem ogólnym zapisanym w LSR,
- co najmniej jednym celem szczegółowym zapisanym w LSR,
- co najmniej jednym przedsięwzięciem zapisanym w LSR.
2. Operacja musi zdobyć w ocenie pod względem lokalnych kryteriów wyboru operacji - minimum 6 punktów.

Cele ogólne, szczegółowe i przedsięwzięcia oraz lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się w LSR dla Partnerstwa Kaczawskiego oraz w załączniku poniżej.
Formularz wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku, kryteria wyboru i wykaz dokumentów dostępny jest w siedzibie Stowarzyszenia „LGD Partnerstwo Kaczawskie” oraz na stronie internetowej www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl, a także na stronie internetowej Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.prow.dolnyslask.pl.
Szczegółowe informacje można uzyskać: w biurze Stowarzyszenia „LGD Partnerstwo Kaczawskie” mieszczącym się w Mściwojowie 45a, 59-407 Mściwojów, tel./fax. 76/ 872 87 18, email: kaczawy.sekretariat@op.pl. Pracownicy Biura Stowarzyszenia „LGD Partnerstwo Kaczawskie” zapewniają bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.
Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.prow.dolnyslask.pl

Poniżej podajemy dane LGD niezbędne do uzupełnienia pierwszej strony wniosku

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”
59-407 Mściwojów 45a, Tel. 768728718, email: kaczawy.sekretariat@op.pl, www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl
KRS: 0000317167, REGON: 020871854, NIP: 695-14-89-860,
NR IDENTYFIKACYJNY LGD: 062965825
Całkowita powierzchnia obszaru LSR – 1194 km²
Całkowita liczba ludności objętej LSR - 60 161 osób.

 

Dokumenty do pobrania:

Zdjęcia

  •  -