Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne w Pielgrzymce

2021-07-21 02:30


W dniu 20 lipca 2021r. biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zorganizowało spotkanie informacyjno-konsultacyjne w formie szkolenia/warsztatów dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i parafii, które mogą ubiegać się o środki w ramach aktualnego konkursu nr 20/2021 na przedsięwzięcie 3.1 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej. Spotkanie odbyło się w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki im. Zenona Bernackiego w Pielgrzymce, a udział wzięło 16 osób.
Pani Gabriela Męczyńska, Dyrektor biura LGD Partnerstwo Kaczawskie, przekazała wiele cennych informacji w formie prezentacji. Poruszone zostały m.in. takie kwestie jak warunki wsparcia, zakres projektów infrastrukturalnych, koszty kwalifikowalne, terminy, lokalne kryteria wyboru operacji, zobowiązania beneficjenta, ocena wniosków czy doradztwo. Uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań oraz konsultacji swoich pomysłów, a także napotkanych problemów.
Po spotkaniu, dzięki uprzejmości pani Wiolety Michalczyk, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Pielgrzymka, mieliśmy możliwość zwiedzenia zabytkowego parku w Pielgrzymce. Przypomnijmy, że w 2017 roku Stowarzyszenie to otrzymało z naszego konkursu nr 7/2017 w ramach przedsięwzięcia 3.1 Budowa i rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, społecznej i kulturalnej - dofinansowanie w kwocie 65 236,00 zł. Dzięki pozyskanym środkom zakupiono m.in. wiele ławek, koszy na śmieci oraz tabliczek z nazwami i opisami parkowych drzew. Park jest bardzo zadbany, lokalni działacze oraz chętni mieszkańcy dbają o porządek i wycinkę samosiejek. Powstało więc wspaniałe miejsce do wypoczynku i spotkań.
Zarząd i pracownicy biura LGD Partnerstwo Kaczawskie serdecznie dziękują panu Tomaszowi Sybis, Wójtowi Gminy Pielgrzymka oraz pani Beacie Gralak, Dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki im. Zenona Bernackiego w Pielgrzymce, za możliwość zorganizowania naszego spotkania w tak pięknym, nowo powstałym obiekcie oraz za poczęstunek. Dziękujemy również pani Marzenie Szkutnik, pracownikowi Urzędu Gminy w Pielgrzymce, za pomoc przy organizacji, a pani Wiolecie Michalczyk ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Pielgrzymka – za oprowadzenie nas po zabytkowym parku.
Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Zdjęcia

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -