Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Ankieta - Proponowane kierunki alokacji dodatkowych środków na wdrażanie LSR (lokalnej strategii rozwoju) dla Partnerstwa Kaczawskiego

2021-06-16 10:30

W związku z informacją o dodatkowych środkach w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, prosimy Państwa o wyrażenie opinii na temat podziału tych funduszy. Nasza LGD ma szansę na dodatkowe fundusze w wysokości 707 000 euro.

Zarząd LGD, po wczorajszym spotkaniu Zespołu roboczego ds. opracowania LSR, przygotował ankietę, aby przygotować odpowiednią diagnozę - zebrać potrzeby i Państwa wstępne zainteresowanie dodatkowymi środkami.

Prosimy o wypełnienie...

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpShwozlTpapEQbihsxuAU9M480k9Sug14szJiZxy9GTGbrA/viewform?usp=sf_link

Zdjęcia

  •  -