Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Konsultacje w sprawie aktualizacji LSR - spotkanie 15 czerwca br.

2021-06-11 03:02

Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” ogłasza konsultacje społeczne mające na celu dokonanie zmian w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Kaczawskie w perspektywie finansowej 2014-2020. W związku z prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi procedurą zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w ramach której planuje się zwiększenie budżetu działania LEADER, Zarząd LGD Partnerstwo Kaczawskie podjął decyzję o ubieganiu się o podwyższenie wysokości środków finansowych w ramach realizacji LSR w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. O zwiększenie tych środków finansowych mogą ubiegać się LGD realizujące strategię z wykorzystaniem funduszu EFRROW, które przewalutowały LSR na walutę Euro, co nasza LGD uczyniła w dniu 8 czerwca 2021r. Nasz budżet w euro na poddziałanie 19.4 – 562 500 euro, a na poddziałanie 19.2 wynosi aktualnie 3 052 500 euro, co po podsumowaniu dotychczasowych wypłat dotacji dla beneficjentów oraz przeliczeniu po bieżących kursach dla najbliższych konkursów daje nam w sumie kwotę 13 019 513,78 zł.

Podstawą do obliczenia wartości dodatkowych środków, o jaką może ubiegać się LGD Partnerstwo Kaczawskie, jest wartość zawartych na dzień 28.02.2021 r. czynnych umów o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 – tj. kwoty 9 059 880,65 zł. Po przeliczeniu wg przygotowanego wzoru, dodatkowe środki to kwota wynosi: 707 000 EURO (tj. 2 828 000 PLN – przy kursie 4,00 zł/euro), przy czym warunkiem koniecznym jest przeznaczenie co najmniej 35% tych środków na przedsięwzięcie dotyczące wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej).

Aby ubiegać się o te dodatkowe środki, LGD musi do 30 czerwca br. złożyć do Urzędu Marszałkowskiego pisemny wniosek o podwyższenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji wraz z propozycją aktualizacji planu działania LSR, w którym aktualizowany jest budżet LSR oraz terminy osiągania dodatkowych wskaźników do osiągnięcia za pomocą planowanych dodatkowych środków w LSR. Do 15 września br. nastąpi warunkowa akceptacja projektowanych zmian w LSR i podwyższenia budżetu. Uzależnione jest to od akceptacji projektu zmiany PROW 2014-2020 przez Komisje Europejską.

Projekt podziału dodatkowych środków przedstawiamy na spotkaniu konsultacyjnym w dniu 15 czerwca 2021r. o godz. 13.00 w biurze LGD Partnerstwo Kaczawskie, na które zapraszamy szczególnie członków Zespołu ds. aktualizacji LSR oraz osoby zainteresowane.

W związku z zachowaniem reżimu sanitarnego i możliwościami sali prosimy, aby osoby chętne na spotkanie zgłaszały się telefonicznie albo za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Podczas tego spotkania będzie można zapoznać się z proponowanymi zmianami w LSR, a przede wszystkim przedstawić swoje stanowisko i propozycje.

Po weryfikacji wniesionych uwag i propozycji oraz przeprowadzeniu konsultacji społecznych z przygotowanymi propozycjami, Zarząd LGD podejmie uchwałę z uzgodnionymi propozycjami zmian w LSR i przedłoży wniosek do Urzędu Marszałkowskiego.

Zdjęcia

  •  -