Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD Partnerstwo Kaczawskie

2020-06-10 10:43

Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” oraz Wójt Gminy Mściwojów Pan Mariusz Foryś zapraszają wszystkich członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie, które odbędzie się 24 czerwca 2020 r. (środa) o godz. 14.30 w Świetlicy Wiejskiej w Snowidzy.
Proponowany przebieg spotkania:
1. Powitanie zebranych i otwarcie Walnego Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego obrad i Sekretarza oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie sprawozdań finansowego i merytorycznego z działalności Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Kaczawskie” za rok 2019.
5. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu.
6. Zatwierdzenie Uchwałą sprawozdań z działalności Stowarzyszenia za 2019 r.
7. Udzielenie absolutorium dla Zarządu.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany:
 Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.
 Procedury wyboru i oceny operacji własnych LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.
 Procedury wyboru i oceny operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD.
 Kryteriów wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.
 Kryteriów wyboru operacji własnych LGD wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów.
 Kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów.
 Regulaminu Organizacyjnego Organu Decyzyjnego - Rady Stowarzyszenia LGD.
9. Przedstawienie zmian do: Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023, Harmonogramu naboru wniosków do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2016-2023.
11. Przedstawienie sprawozdania z bieżącego stanu wdrażania LSR.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie Walnego Zebrania Członków.

Zmiany te w głównej mierze wynikają z dostosowania LSR, procedur i pozostałych dokumentów do aktualnej sytuacji pandemii oraz uporządkowania budżetu LSR wg rzeczywiście zakontraktowanych funduszy w poszczególnych przedsięwzięciach.

Przed Walnym Zebraniem o godz. 14.00 zapraszamy na Spotkanie informacyjno-konsultacyjne na temat wdrożenia RLKS jako Instrumentu Terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2021-2027 na terenie naszej LGD oraz prezentacja zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju podjętych w 2020r. uchwałami Zarządu LGD do:
- Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023,
- Harmonogramu naboru wniosków do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023,
- Harmonogramu planu komunikacji na 2020r.

Uwaga! Przypominamy: W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który następuje w pół godziny później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników, chyba że statut stanowi inaczej.
Prosimy o uczestnictwo w posiedzeniu, a w przypadku niemożności osobistego stawienia się prosimy o wyznaczenie zastępstwa potwierdzonego pełnomocnictwem na piśmie.
Materiały, które będą przedmiotem posiedzenia i konsultacji zostaną przesłane w wersji elektronicznej min.7 dni przed Walnym Zebraniem. Wszelkie wnioski i uwagi prosimy kierować na formularzu wysłanym w wersji elektronicznej poprzez e-mail lgd.kaczawskie@gmail.com najpóźniej do 22 czerwca 2020r. do godz. 15.00.
Serdecznie zapraszamy i bardzo prosimy o potwierdzenie swojej obecności do 23 czerwca br. do godz.15.00 poprzez e-mail lgd.kaczawskie@gmail.com lub tel.76 8728718.

Zdjęcia

  •  -