Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Zakończenie naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020

2019-10-07 12:00

W dniu 4 października 2019 r. o godz. 12.00 zakończyło się przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach czterech naborów zorganizowanych przez Stowarzyszenie „LGD Partnerstwo Kaczawskie” na przedsięwzięcia:
- 2.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw - nr 15/2019

- 2.2 Rozwój istniejących przedsiębiorstw - nr 16/2019
- 3.1 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej,rekreacyjnej i kulturalnej - nr 17/2019

- oraz Grantu nr 4/2019/G - NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO NABORU NR 2/2018/G na przedsięwzięcie 1.2 Rozwój i wsparcie lokalnej oferty kulturalno-edukacyjnej.

Do biura LGD wpłyneło w sumie 17 wniosków.

Listy złożonych wniosków znajdują się na stronach poszczególnych naborów.

Zdjęcia

  •  -