Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Posiedzenie Rady LGD

2019-04-04 02:51

Informujemy, że Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" Pani Żaneta Klonowska, zgodnie z § 10 Regulaminu Rady, zarządziła Posiedzenie Rady LGD na dzień 24 kwietnia 2019r. o godz. 14.00 dla naborów przeprowadzonych w terminie od 20 marca do 3 kwietnia 2019r.
Spotkanie odbędzie się w „Izbie Rybackiej” w Podgórkach, adres: Podgórki 8b, gm. Świerzawa.
Posiedzenie będzie dotyczyło oceny wniosków w ramach:
- operacji własnej Nr 3/2019/OW w dn. 25.01.2019r. pod tytułem „Stworzenie i aktualizacja bazy zasobów przyrodniczo - kulturowych regionu”,

- operacji własnej Nr 4/2019/OW w dn. 25.01.2019r. pod tytułem „Promocja Krainy Wygasłych Wulkanów”
- naboru nr 13/2019 - 3.5 Inicjatywy nakierowane na tworzenie i rozwój produktów i usług wykorzystujących zasoby lokalne Krainy Wygasłych Wulkanów
- naboru nr 14/2019 - 3.1 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej

Przewodnicząca Rady
Żaneta Klonowska

Zdjęcia

  •  -