Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Jesteś lokalnym Liderem? A może chciałbyś zacząć aktywnie działać? Zapraszamy do udziału w projekcie!

2019-02-01 07:28

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”
zaprasza mieszkańców obszaru LGD do udziału w projekcie p.n.

„Akademia Kaczawskich Liderów jako społeczny aspekt tworzonego Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów”
Projekt realizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Pierwsze z czternastu wydarzeń animacyjnych p.n.
„Kawiarenka obywatelska - korzyści płynące z działalności na rzecz lokalnej społeczności”, odbędzie się w piątek 15.02.2019r.
w godz. 09.00 – 17.00 w Pałacu w Warmątowicach Sienkiewiczowskich.

Szczegółowe informacje w załączniku.
Zgłoszenie do udziału w projekcie należy wysłać na udostępnionym formularzu zgłoszeniowym na adres e-mail: lgd.kaczawskie@gmail.com

Operacja własnawspółfinansowana ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ”.Operacja własna nr 1/2018/OW p.n. „Akademia Kaczawskich Liderów jako społeczny aspekt tworzonego            
Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów”.

Szczegółowy opis operacji własnej nr 1/2018/OW realizowanej przez Stowarzyszenie
„Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” w ramach poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
p.n. „Akademia Kaczawskich Liderów jako społeczny aspekt tworzonegoGeoparku Kraina Wygasłych Wulkanów”

Cel – Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego Krainy Wygasłych Wulkanów poprzez animację lokalną – organizację 14 działań edukacyjnych dla mieszkańców obszaru LGD Partnerstwo Kaczawskie

Dla kogo – mieszkańcy obszaru LGD, w tym osoby z grup defaworyzowanych (młodzież do 30 r.ż., kobiety, seniorzy, niepełnosprawni, długotrwale bezrobotni), lokalni liderzy społeczni, członkowie organizacji pozarządowych
Projekt zakłada realizację 14 wydarzeń animacyjnych. 11 wydarzeń odbędzie się na terenie LGD Partnerstwo Kaczawskie, 1 wydarzenie na terenie LGD QWSI i 2 wydarzenia animacyjne w geoparkach na terenie Polski.
Poprzez udział w projekcie lokalni liderzy wzmocnią swoją wiedzę, umiejętności i aktywne postawy. Ważnym aspektem wydarzeń animacyjnych jest też budowanie wiedzy i kompetencji lokalnych liderów w kontekście tworzonego na terenie Gór i Pogórza Kaczawskiego Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów i jego aspiracji do sieci UNESCO Global Geoparks.
Projekt jest skierowany do 15 osób z terenu Gór i Pogórza Kaczawskiego.
Założeniem jest aby tych samych 15 osób wzięło udział w całym cyklu wydarzeń i przeszło kompleksowe szkolenie.
Termin – luty – październik 2019 r.
Wartość projektu: 56 007,09 zł.

Plan działania:
1.Rozpoczęcie projektu – Kawiarenka obywatelska. Do uczestnictwa w spotkaniu zostaną zaproszeni znani w regionie liderzy, którzy od lat działają dla lokalnej społeczności - 15.02.2019 r., Warmątowice Sienkiewiczowskie
2. Warsztaty animacyjne dla Kaczawskich Liderów - 28.02.2019 r. siedziba Stowarzyszenia NASZE RIO, Złotoryja - zakres tematyczny:
Komunikacja interpersonalna, komunikacja z otoczeniem. Budowanie zespołu, delegowanie zadań w zespole, dynamika zespołu.
3. Warsztaty animacyjne dla Kaczawskich Liderów - 14.03.2019 r. - Mściwojów - zakres tematyczny:
Przywództwo i lider w zespole, organizacji. Animator a lider. Wizja zmiany i konflikty w zespole.
4. Nasze RIO - Animacja Społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży- prezentacja dobrych praktyk - 30.03.2019 r., Siedziba Stowarzyszenia NASZE RIO
Prezentacja Stowarzyszenia Nasze Rio; Złotoryjskie Centrum Wolontariatu (zadania, funkcjonowanie, organizacja, współpraca, partnerstwa lokalne, metody pracy z młodzieżą);
Młodzież ma głos - jak wpływać na lokalne decyzje w sposób niestandardowy "Złotoryjski Baywatch" - omówienie happeningu/protestu w sprawie napuszczenia wody do Zalewu;
Pedagogika przestrzeni/dobro wspólne - jak stworzyć miejcie, które łączy całe pokolenia na przykładzie projektu Wulkan (Lokalne Partnerstwa PAFW) i Pracowni Orange;
Opowieść Złotoryjska - pokaz filmu i omówienie projektu ekranizacji powieści lokalnej, w którą na prawie dwa lata zaangażowało się ponad dwustu mieszkańców Złotoryi i okolicy - jak wykorzystać historię miejsca do aktywizacji mieszkańców oraz budowania tożsamości i dumy z miejsca w którym się mieszka.
5. Dobków - przykład rozwoju organizacji pozarządowej dzięki współpracy 3 sektorów - kwiecień 2019 r.
Sudecka Zagroda Edukacyjna – zwiedzanie Zagrody wraz z prezentacją multimedialną, warsztaty mineralogiczne.
Galeria pod Aniołem – prelekcja: droga powstawania rodzinnej działalności; Gry i zabawy animacyjne; warsztaty kulinarne – „od ziarenka do bochenka”.

6. Warsztaty animacyjne dla Kaczawskich Liderów - kwiecień 2019 r., Sudecka Zagroda Edukacyjna w Dobkowie - zakres tematyczny:
Teoria projektowa. Źródła finansowania – wybrane zagadnienia i problemy. Fundraising.
7. Warsztaty animacyjne dla Kaczawskich Liderów - maj 2019 r. - zakres tematyczny:
Diagnoza potrzeb i potencjałów społeczności lokalnej (teoria i warsztaty).
8. Wieś tematyczna – czyli przedsiębiorczo w Krainie Wygasłych Wulkanów. Czaple - Wioska piasku i Kamienia - maj 2019 r.
Prezentacja – od pomysłu do Wsi Tematycznej, czyli przedsiębiorczo z Piaskiem i Kamieniem – rozwój wsi w oparciu o jej zasoby; szlak geologiczny – spacer po dnie morza kredowego; Ga terenowa „Poszukiwacze przygód”; Skalne ogródki; podpłomyki robione na kamieniu; Gry i animacje tematyczne; Jasionkowa chata – galeria skamieniałości znalezionych w pobliskich kopalniach piaskowca.
9. Organizacja konkursu na ciekawą inicjatywę animacyjną – maj 2019 r.
Uczestnicy na udostępnionym przez LGD formularzu opiszą swój projekt, program wydarzenia, działania o tematyce: bioróżnorodność, geologia, ochrona środowiska, bogactwo turystyczne regionu - które będą miały na celu animację i aktywizację społeczności lokalnych. Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Kaczawskie sfinansuje najlepszych 5 projektów – 1000 zł każdy.
10. Zielony Wulkan - Bioróżnorodność, ochrona środowiska, zasoby naturalne szansą na rozwój Krainy Wygasłych Wulkanów - czerwiec 2019 r. Rzeszówek
Prelekcja: bogactwo regionu, bioróżnorodność, ochron przyrody, wykorzystanie darów natury do promocji miejscowości i stworzenia miejsca pracy. Warsztat terenowy – rozpoznawanie i zbiór roślin leczniczych; warsztat kulinarny – wykorzystanie dzikich roślin jadalnych w kuchni; warsztat wytwarzania kosmetyków naturalnych – wykorzystanie roślin leczniczych w tworzeniu kosmetyków naturalnych.
11.Jednodniowy wyjazd edukacyjny do Geoparku Łuk Mużakowa – czerwiec 2019 r.
Wizyta w podmiotach realizujących ofertę turystyczną i edukacyjną, zwiedzanie interesujących miejsc pod względem geoturystycznym.
12. Jednodniowy wyjazd edukacyjny do Geoparku Przedgórze Sudeckie – lipiec 2019 r.
Wizyta w podmiotach realizujących ofertę turystyczną i edukacyjną, zwiedzanie interesujących miejsc pod względem geoturystycznym.
13. Dwudniowy wyjazd studyjny – prezentacja dobrych przykładów w LGD QWSI. Srebrna Góra, Złoty Stok – wrzesień 2019 r.
Prezentacja działalności LGD QWSI; Zwiedzanie Twierdzy Srebrna Góra; Przedstawienie dobrych praktyk we wdrażaniu projektów grantowych realizowanych przez LGD QWSI; zwiedzanie Kopalni Złota i Sztolni Ochrowej w Złotym Stoku; zwiedzanie Krzywej Wieży w Ząbkowicach Śląskich
14. Dwudniowa Konferencja podsumowująca projekt – „Idea geoparku – kompleksowe podejście do rozwoju zrównoważonej turystyki i promocja regionu” – Sudecka Zagroda Edukacyjna w Dobkowie, październik 2019 r.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Więcej informacji pod nr telefonu 76 8728718, 609538810.
Koordynator projektu – Małgorzata Dubrowska

 

 

Zdjęcia

  •  -