Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Odbyły się szkolenia dot. konkursów grantowych

2018-06-08 12:06

W dniach 6 -7 czerwca br. pracownicy Stowarzyszenia „LGD Partnerstwo Kaczawskie” zorganizowali szkolenie informacyjne przygotowujące do aplikowania na projekty grantowe w ramach Działania 19.2 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” dla przedsięwzięć:
1.1. Szkolenia z zakresu rozwijania aktywności społecznej i promocja dobrych praktyk – nr 1/2018/G
1.2. Rozwój i wsparcie lokalnej oferty kulturalno-edukacyjnej – nr 2/2018/G
3.5. Inicjatywy nakierowane na tworzenie i rozwój produktów i usług wykorzystujących zasoby lokalne Krainy Wygasłych Wulkanów – nr 3/2018/G
Szkolenia odbyły się dnia 6 czerwca br. dla powiatu jaworskiego i legnickiego w Sali Narad w Urzędzie Gminy Mściwojów oraz dnia 7 czerwca br. dla powiatu złotoryjskiego w siedzibie Stowarzyszenia „Nasze Rio” w Złotoryi. Wśród uczestników byli przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń, fundacji, instytucji kulturalnych i turystycznych, a także przedstawiciele Gmin. W planie szkolenia znalazły się takie zagadnienia jak: zakres tematyczny naborów, harmonogram naborów wniosków o powierzenie grantów, planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki w kontekście Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016 – 2023 LGD PK, uprawnione podmioty oraz warunki przyznania wsparcia, lokalne kryteria wyboru grantobiorców, dokumenty aplikacyjne i procedura wyboru grantobiorców, zasady realizacji i rozliczania grantów. Na szkoleniach omówiono również przykłady działań i pomysłów, na realizację których można aplikować o pomoc oraz obsługę generatora wniosków.
Przypomnijmy, że Stowarzyszenie „LGD Partnerstwo Kaczawskie” 1 czerwca br. ogłosiło konkursy grantowe na w/w przedsięwzięcia. Konkursy dotyczą działań społecznych, a uprawnieni wnioskodawcy to organizacje pozarządowe zarejestrowane w KRS z obszaru objętego LSR dla Partnerstwa Kaczawskiego, a dodatkowo w konkursie nr 3/2018/G - jednostki sektora finansów publicznych. Termin składania wniosków to okres od 15 do 29 czerwca 2018 r. od 8.00 do 15.00, przy czym w ostatnim dniu przyjmowania wniosków tj. 29 czerwca 2018r. do godziny 12.00. Wysokość pomocy nie może być wyższa niż 25 000 zł oraz niższa niż 5 000 zł.
Stowarzyszenie „LGD Partnerstwo Kaczawskie” serdecznie dziękuje Wójtowi Gminy Mściwojów, panu Mariuszowi Foryś oraz Prezesowi Stowarzyszenia „Nasze Rio”, pani Barbarze Zwierzyńskiej – Doskocz za udostępnienie pomieszczeń oraz sprzętu.
Powyższe spotkanie zorganizowano w ramach Planu Komunikacji sfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z EFRROW w ramach działania M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Zdjęcia

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -