Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji szkolenia pn. „Skuteczne kierowanie grupą – jak zbudować zespół do działania na rzecz swojej miejscowości”

2012-08-06

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”
59-407 Mściwojów 45A
NIP 6951489860
REGON 020871854
tel./fax.: 768728718
e-mail: kaczawy.sekretariat@op.pl
www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie ” poszukuje moderatora, który przeprowadzi szkolenie pn. „Skuteczne kierowanie grupą – jak zbudować zespół do działania na rzecz swojej miejscowości” w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Przedmiot i warunki zamówienia

Przedmiot usługi dotyczy przeprowadzenia w dniach 30-31 sierpnia 2012 r. 12 – godzinnego szkolenia „Skuteczne kierowanie grupą – jak zbudować zespół do działania na rzecz swojej miejscowości”. Szkolenie odbędzie się w Skansenie Górniczo-Hutniczym w Leszczynie.

Rozpatrywane będą pełne (zgodne z wytycznymi zapytania ofertowego) oferty złożone przez oferentów w biurze Stowarzyszenia .
W postępowaniu mogą brać udział:
- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
- osoby prawne,
- osoby fizyczne.

Oferta musi zawierać:
- życiorys i dokumenty potwierdzające doświadczenie w prowadzeniu szkoleń -zakres tematyczny szkolenia
- cena
- materiały szkoleniowe w wersji papierowej.

Kryterium oceny oferty:

Cena, kwalifikacje, umiejętności oraz doświadczenie trenera w wyżej wymienionej tematyce szkolenia warsztatowego.
Druk oferty zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi wynik na stronie internetowej www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl oraz skontaktuje się z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Składanie ofert:

Zainteresowane podmioty w terminie do dnia 20 sierpnia 2012 r. do godz. 15.00 powinny złożyć swoją ofertę na przeprowadzenie szkolenia osobiście w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na przeprowadzenie szkolenia „Skuteczne kierowanie grupą – jak zbudować zespół do działania na rzecz swojej miejscowości” lub pocztą na adres:

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”
59-407 Mściwojów 45A

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia

Dyrektor Biura LGD
Gabriela Męczyńska